Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Automātiskās barjeras uzstādīšana Medņu ielā, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /115
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Sergejs Harkovs, tālr. 62102861, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Automātiskās barjeras uzstādīšana Medņu ielā, Ventspilī saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

CPV kods: 45233280-5 (Ceļa barjeru uzstādīšana).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Izpildes vieta: Medņu iela, Ventspils.

Garantijas laiks Precei: 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas datuma.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 9.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.12.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Sergejs Harkovs
Tālrunis:
62102861
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 9.decembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam.
Lēmuma datums:
13.12.2022