Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Krāsu piegāde jūras boju krāsošanai
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /114
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Krāsu piegāde jūras boju krāsošanai saskaņā ar darba uzdevumā noteikto (1.pielikums).
 2. CPV kods: 44800000-8 (Krāsas, lakas un mastikas).
 3. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 2 (divas) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas.
 4. Piegādes vieta: Ventspils Dienvidu mols 4.
 5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 12.janvārim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49814

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
12.01.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Jānis Panasenko
Tālrunis:
28315282
Papildu informācija:
 1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 12.janvārim plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
  • izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;
  • elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
 2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem šī nolikuma prasībām un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
 3. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
 4. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2021.gada 12.janvārī plkst. 10:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.
 5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
  • Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
  • Piedāvājumu Pretendents paraksta pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
 6. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
 7. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
 8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
 9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība, un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Netika saņemti piedāvājumi
Lēmuma datums:
13.01.2021