Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju enkurķēžu piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /26
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Dainis Briedis, tālrunis 27128850, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Jaunu ugunsboju enkurķēžu piegāde, turpmāk – Preces, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums). Nepieciešamo ķēžu daudzums: 28mm kalibrs – 15 posmi x 27,5m; 19mm kalibrs – 5 posmi x 27,5m.

CPV kods: 44540000-7 (Ķēdes).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 26.aprīlim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.04.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
12.04.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dainis Briedis
Tālrunis:
27128850
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 26.aprīlim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam.
Lēmuma datums:
27.04.2022