Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Apvienotie projektēšanas, autoruzraudzības darbi un būvdarbi objektam “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /44
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, tālr. numurs 29215980, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets:Apvienotie projektēšanas, autoruzraudzības darbi un būvdarbi objektam “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20” saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) un Būvdarbu tāmē (7.pielikums) noteikto.

CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš:165 kalendārās dienas, tajā skaitā:

Projektēšana – 105 (viens simts piecu) kalendārās dienas (termiņā neietilpst laiks, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām).

Būvdarbi – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes veikšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas tiek sagatavota un nodota pilnā sastāvā Pasūtītājam ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija.

Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

ArIepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 4.jūlijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.07.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
10.06.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
29215980
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 4.jūlijam plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Iepirkumā netika saņemti piedāvājumi.
Lēmuma datums:
04.07.2022