Ventspils Augsto tehnolo친iju parks-de

Ventspils Augsto tehnolo친iju park훮 darbojas inovat카vus produktus ra탑ojo큄ie un ar Inform훮cijas un komunik훮ciju tehnolo친ij훮m saist카tie uz흨휆mumi. Parks atrodas pils휆tas Zieme캬u da캬훮 15 min큰큄u braucien훮 no Ventspils ostas  un ~ 2 stundu braucien훮 no galvaspils휆tas R카gas un Starptautisk훮s lidostas Riga (RIX). 

Ventspils Augsto tehnolo친iju parks

 • Kop휆j훮 plat카ba:  40 ha        
 • Br카v훮 plat카ba:  27 ha
 • Pieejami ar in탑enierkomunik훮cij훮m apr카koti zemes gabali.
 • Iesp휆ja projekt휆t un izb큰v휆t ra탑o큄anas 휆kas, pievedce캬us un st훮vvietas. 
 • Iesp휆ja nom훮t biroja telpas un ra탑o큄anas 휆kas par konkur휆tsp휆j카gu nomas maksu.
 • Pieejam훮s in탑enierkomunik훮cijas: elektroener친ijas piesl휆gums, centraliz휆ta pils휆tas simltumapg훮de, 큰densapg훮de utt.

딭aunb큰v휆jam훮s 휆kas Ventspils Augto tehnolo친iju park훮

 • Katras 휆kas telpu plat카ba ~ 4300m짼.
 • Energoefekt카vi projekti ar saimnieciski izdev카gu siltumapg훮di.
 • Br카vais augstums ra탑o큄anas da캬훮 7m.
 • Iesp휆ja uzst훮d카t sijas celt흨us ar celtsp휆ju l카dz 5 t.
 • Slodze uz 휆kas gr카du 5 t/ m짼.
 • Integr휆tas biroja, sadz카ves un tehnisk훮s telpas.
 • Elektroener친ijas jauda 1MW, ar iesp휆ju palielin훮t.
 • Nodro큄in훮tas visas nepiecie큄am훮s komunik훮cijas.
 • 휅ku iesp휆jams piel훮got nomnieka pras카b훮m.
 • Piesakies nomai! 

 

Ventspils Augsto tehnolo친iju parka eso큄ie nomnieki

Park훮 ilgad휆ji darbojas viens no Latvijas liel훮kajam elektronikas ra탑ot훮jiem - elektronisko sist휆mu un to komponentu ra탑ot훮js HansaMatrix Ventspils, viens no vado큄ajiem pasaules IT uz흨휆mumiem Accenture, Zieme캬eiropas liel훮kais fleksibl훮 iepakojuma ra탑ot훮js IMMER Digitaljaun훮s paaudzes apkures un dzes휆큄anas sist휆mu ra탑ot훮js Wasserkabel Baltic, 큄캠idro krist훮lu displeju r큰pn카ca EUROLCDs  u.c. elektronikas uz흨휆mumi

Ventspils Augsto tehnolo친iju park훮 (VATP) 2019.gada s훮kum훮 tiks uzs훮kta divu jaunu ra탑o큄anas 휆ku b큰vniec카ba. Vienu ra탑o큄anas 휆ku (6000 m2) nom훮s viens no Ventspils Augsto tehnolo친iju parka eso큄ajiem nomniekiem - elast카go iepakojuma materi훮lu ra탑ot훮js Immer Digital, kas 2017.gada febru훮r카 atv휆ra savu pirmo ra탑otni Ventspil카, savuk훮rt otru 휆ku (4100 m2) nom훮s elektronisko pla큄u un perif휆ro iek훮rtu ra탑ot훮js SIA 얫uality Jobs. 

Skat카t visus Ventspils industri훮los klientus. 

 

Kontaktieren Sie uns!

Unternehmen im Freihafen Ventspils

Herstellung Industrieger채te aus gr철횩erer Glasfaser;
Bau modularer Geb채ude;