Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 seguma atjaunošana”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /13
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Būvobjekta “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 seguma atjaunošana” būvuzraudzība saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
 2. CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).
 3. Būvdarbu un būvuzraudzības izpildes vieta: Ventspils.
 4. Būvuzraudzības darbu līguma izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 atjaunošana” pieņemšanai ekspluatācijā.
 5. Būvuzraudzība jāuzsāk pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 7.pielikums).
 6. Būvdarbu izpildes termiņš:
  1. Būvdarbu izpildes termiņš 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums.
  2. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
  3. Būvdarbi jāuzsāk 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
  4. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
  5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
 7. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 9.jūlijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts EIS:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59705

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.07.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
30.06.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
29188684
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 9.jūlijam plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “pro CAD”
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 seguma atjaunošana”
Līguma cena:
14950
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
08.11.2021