Kontakti

Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām

 

Projekta Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām īstenošanas rezultātā ir notikusi vērienīga ostas un tās industriālās teritorijas pievedceļu rekonstrukcija un būvniecība, kā arī atsevišķu ostas neapgūto teritoriju (kopumā —39 objektu) attīstība un sakārtošana.

ES līdzfinansētā projekta ieguldījums tautsaimniecībā  ir vērtējams ne tikai Ventspils, bet arī reģiona attīstības mērogā:

- projekts sekmē kravu pārvadājumu efektivitāti, ostas kapacitāti un Ventspils ostas konkurētspēju, stabilizējot lejamkravu pārkraušanas vietas pozīcijas un radot papildu potenciālu kravu apgrozījuma palielināšanai Ventspilī;
 
- kravas autotransporta kustības papildu novirzīšana no autoceļiem uz jūru un Eiropas standartiem atbilstošas nestspējas un ielu tehnisko parametru ievērošana veicina sastrēgumu, trokšņu, piesārņojuma un ceļu satiksmes negadījumu mazināšanos;
 
- jaunu ceļu izbūve kravu pievešanai un aizvešanai ar autotransportu no brīvostas teritorijas ir palielinājusi Ventspils ostas pārkraušanas jaudu un radījusi pilnvērtīgas piestātņu un kravas laukumu izmantošanas iespējas visā ostas akvatorijā;
 
- uzlabotā avārijas dienestu piekļuve ostas termināļiem un rūpnieciskajām zonām ir optimizējusi transporta kustības maršrutus un mazinājusi, ar bīstamo kravu transportlīdzekļu kustību un pārvadājumiem saistīto avārijas risku līmeni;
 
- ieguldījums publiskajā infrastruktūrā ir veicinājis pievilcīgas pilsētvides attīstību un jaunu darbavietu piedāvājumu, apliecinot Ventspils ostas atbildību par sabiedrību, kas ilgtermiņā izvēlējusies dzīvesvietu Ventspils ostas tuvumā.

Projekts no 2010. līdz 2015. gadam tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 35,9 miljoni EUR, no tiem 30,5 miljoni EUR ir piesaistītais ES fondu līdzfinansējums