Mārketings un sadarbība

 

Informācija par Mārketinga stratēģiju

Mārketinga stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar starptautiska, nacionāla, reģionāla un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā starptautisko profesionālo organizāciju pētījumus un ieteikumus ostu pārvaldības jomā. Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga stratēģija ir izstrādāta, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kā arī veicinātu Ventspils brīvostas pārvaldes stratēģisko mērķu sasniegšanu:

  • saglabāt un nostiprināt pašreizējās Ventspils brīvostas pozīcijas šķidro un beramkravu tirgū;
  • piesaistīt Ventspils brīvostai jaunus darbības veidus un pakalpojumus (t.sk. konteineru, ro-ro u.c.);
  • attīstīt Ventspils brīvostas industriālajās teritorijās rūpniecisko darbību.

Stratēģijā tiek definēti Ventspils brīvostas pārvaldes galvenie produkti/pakalpojumi - atrašanās vieta (ostas termināļiem un ražojošajiem uzņēmumiem) un transporta koridors. Attiecīgi stratēģijā tiek segmentēti klienti, noteikti mārketinga un komunikāciju instrumenti, sasniedzamie rezultāti, kā arī izstrādāts 3 gadu pasākumu plāns.

 

Informācija par reklāmas un sadarbības līgumiem, principiem un kritērijiem

Reklāmas un sadarbības līgumi tiek slēgti saskaņā ar stratēģijā apstiprināto 3 gadu pasākumu plānu, kā arī ikgadējo Ventspils brīvostas pārvaldes apstiprināto reklāmas budžetu. Reklāmas un sadarbības līgumu noslēgšana tiek īstenota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto iepirkumu procesa organizēšanas kārtību (iepirkumiem), t.sk. publicējot informāciju Ventspils brīvostas pārvaldes interneta vietnē sadaļā Publiskie iepirkumi, kura ir ikvienam brīvi pieejama.

2021.gads

2021.gadā saskaņā ar procedūru “Par Ventspils brīvotas pārvaldes reklāmu sporta aktivitātēs” un “Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta un kultūras pasākumos” Ventspils brīvostas pārvalde noslēdza reklāmas līgumus ar 23 sporta un kultūras nevalstiskā sektora organizācijām.

2020.gads

2020.gada 29.decembrī Ventspils brīvostas valde apstiprināja procedūru “Par Ventspils brīvotas pārvaldes reklāmu sporta aktivitātēs” un “Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta un kultūras pasākumos” nolikumus, kuri turpmāk noteiks kārtību, kādā tiks izvērtētas un piešķirtas tiesības reklāmas līgumu līdz 3000 eur slēgšanai ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Procedūra paredz publiski izsludināt pieteikšanos reklāmas projektu īstenošanai, tā nodrošinot maksimāli pieejamu un caurspīdīgu reklāmas līdzekļu izlietojumu.