Mārketings un sadarbība

 

Informācija par Mārketinga stratēģiju

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2012.gada 21.jūnija noteikumu Nr.379 “Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums” punktu Nr.33.4. Ventspils brīvostas valde apstiprina mārketinga stratēģiju trim gadiem. Spēkā esošā Ventspils brīvostas pārvaldes Mārketinga stratēģija (2019-2021) ir apstiprināta 2018.gada 12.oktobrī. Mārketinga stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar starptautiska, nacionāla, reģionāla un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā starptautisko profesionālo organizāciju pētījumus un ieteikumus ostu pārvaldības jomā.

Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga stratēģija ir izstrādāta, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kā arī veicinātu Ventspils brīvostas pārvaldes stratēģisko mērķu sasniegšanu:

  • saglabāt un nostiprināt pašreizējās Ventspils brīvostas pozīcijas šķidro un beramkravu tirgū;
  • piesaistīt Ventspils brīvostai jaunus darbības veidus un pakalpojumus (t.sk. konteineru, ro-ro u.c.);
  • attīstīt Ventspils brīvostas industriālajās teritorijās rūpniecisko darbību.

Stratēģijā tiek definēti Ventspils brīvostas pārvaldes galvenie produkti/pakalpojumi - atrašanās vieta (ostas termināļiem un ražojošajiem uzņēmumiem) un transporta koridors. Attiecīgi stratēģijā tiek segmentēti klienti, noteikti mārketinga un komunikāciju instrumenti, sasniedzamie rezultāti, kā arī izstrādāts 3 gadu pasākumu plāns.

 

Informācija par reklāmas un sadarbības līgumiem, principiem un kritērijiem

Reklāmas un sadarbības līgumi tiek slēgti saskaņā ar stratēģijā apstiprināto 3 gadu pasākumu plānu, kā arī ikgadējo Ventspils brīvostas pārvaldes apstiprināto reklāmas budžetu. Reklāmas un sadarbības līgumu noslēgšana tiek īstenota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto iepirkumu procesa organizēšanas kārtību (iepirkumiem), t.sk. publicējot informāciju Ventspils brīvostas pārvaldes interneta vietnē sadaļā Publiskie iepirkumi, kura ir ikvienam brīvi pieejama.

2020.gada 29.decembrī Ventspils brīvostas valde apstiprināja procedūru “Par Ventspils brīvotas pārvaldes reklāmu sporta aktivitātēs” un “Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta un kultūras pasākumos” nolikumus, kuri turpmāk noteiks kārtību, kādā tiks izvērtētas un piešķirtas tiesības reklāmas līgumu līdz 3000 eur slēgšanai ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Procedūra paredz publiski izsludināt pieteikšanos reklāmas projektu īstenošanai, tā nodrošinot maksimāli pieejamu un caurspīdīgu reklāmas līdzekļu izlietojumu. Par pieteikšanās termiņu tiks publiski ziņots gan plašsaziņas līdzekļos, gan interneta vietnē.

Kopš noteikumu par informācijas publicēšanu stāšanās spēkā 28.01.2020 Ventspils brīvostas pārvalde ir saskārusies ar virkni mārketinga aktivitāšu ierobežojošiem faktoriem (Covid-19 ietekme, kā arī 2019.gada nogalē uzsāktais izmaiņu process ostu pārvaldībā u.c.), kuri 2020.gadā būtiski ietekmēja un samazināja mārketinga un reklāmas pasākumu kompleksa īstenošanu salīdzinājumā ar citiem gadiem. Tā rezultātā 2020.gadā ir noslēgti sekojoši reklāmas un sadarbības līgumi:

  1. Par “Reklāmas aktivitāšu īstenošana basketbola spēļu laikā”. Pakalpojuma sniedzējs biedrība “Basketbola klubs “Ventspils””, par kopējo summu 297 520 euro.
  2. Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklamēšanu, tēla atpazīstamības veicināšanu ukraiņu biedrības “KOBZAR” organizētajā pasākumā Ventspilī, 2020.gada 08.februārī. Pakalpojuma sniedzējs Ventspils ukraiņu kultūras biedrība “KOBZAR”, par kopējo summu 900 euro.
  3. Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklamēšanu, tēla atpazīstamības veicināšanu boksa sacensībās. Pakalpojuma sniedzējs biedrība “Ventspils boksa klubs”, par kopējo summu 800 euro.