Personas datu apstrāde telefonsarunu audioieraksta veikšanas ietvaros

1. Personas datu apstrāde telefonsarunu audioieraksta veikšanas ietvaros tiek veikta ar mērķi nodrošināt Pārvaldes un trešo personu tiesisko interešu aizsardzību.

2. Zvanot uz tiem Pārvaldes kontakttālruņiem, kuru komunikācijas saturu Pārvalde ieraksta, datu subjekts tiek informēts par audioieraksta veikšanu

3. Zvanot uz noteiktiem Pārvaldes tālruņu numuriem, tiek ierakstīts komunikācijas saturs, kā arī fiksēts zvanītāja tālruņa pieslēguma numurs.

4. Telefonsarunu audioieraksta veikšana ar mērķi nodrošināt Pārvaldes leģitīmo interešu aizsardzību un uzlabot Pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti tiek veikta uz  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta 1.punkta f) apakšpunkta pamata (piemēram, lai nodrošinātos ar pierādījumiem strīdīgu jautājumu risināšanā, pret iespējamām pretenzijām par klientu apkalpošanas kvalitāti u.tml.).

5. Telefonsarunu audioieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā nav atspoguļota iespējami prettiesiska informācija vai informācija, kas, iespējams, var palīdzēt Pārvaldei vai trešajām personām aizsargāt to leģitīmās intereses. Šādā gadījumā attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz leģitīmās intereses realizēšanas pabeigšanas brīdim.

6. Personas datu saņēmēji var būt Pārvaldes pilnvarotie darbinieki, pieaicinātie personas datu apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, citi tiesību subjekti saistošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.