Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana

Ventspils brīvostā kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana no kuģiem notiek atbilstīgi MARPOL 73/78 un Helsinku komisijas (HELCOM) rekomendācijai, ievērojot Latvijas Ministru kabineta noteikumus Nr. 193 Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība, kā arī saskaņā ar Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu Ventspils brīvostā.

Ventspils brīvostā no kuģiem pieņem visas MARPOL 73/78 Konvencijas pielikumos norādītās atkritumu grupas, t.sk. naftas atkritumus (naftu saturošie nosēdumi, sateces ūdeņi, kravas tilpņu mazgāšanas ūdens, netīrais balasta ūdens u.c.), atkritumus (pārtikas atkritumi, plastmasa u.c.), notekūdeņus (no tualetēm) un šķidrās kaitīgās vielas (kravu pārpalikumi, pirmsmazgāšanas ūdens, tilpņu mazgāšanas ūdens u.c.). Kuģu radīto atkritumu pieņemšanu un nodošanu licencētām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām organizē kuģu aģenti.

 

Dzintarjūra

Sarkanmuižas dambis 26, Ventspils, LV−3601, Latvija
Tālrunis: (+371) 63624792
Fakss: (+371) 63624267
E-pasts: [email protected]
www.dzjura.lv

SIA Dzintarjūra apkalpo kuģus pie piestātnēm Nr. 1−26c, 34−37 un, ja nepieciešams, − arī pie visām pārējām ostas piestātnēm, pieņemot ar naftas produktiem piesārņotos cietos atkritumus tieši no kuģiem, izvedot tos no Ventspils brīvostas teritorijas un nodrošinot to tālāku utilizāciju ar specializētu transportu.

EKO OSTA

Tvaika iela 39, Rīga, LV−1034, Latvija
Tālrunis: (+371) 67393860
E-pasts: [email protected]
www.ekoosta.lv

SIA EKO OSTA pieņem naftas produktu un ūdens maisījumu no Ventspils brīvostas kuģiem Užava un Venta pie piestātnes Nr. 19 ar piesārņojumu, kas pārsniedz Ventbunkers attīrīšanas iekārtu jaudu.

eSYS PRO

Baznīcas iela 7-6, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: (+371) 24889889
E-pasts: [email protected]
https://esys.lv/

SIA eSYS PRO nodrošina pilnu bonu servisu, avāriju seku likvidēšanu, absorbentu un bonu tirdzniecību, akvatorijas sakopšanu, akvatorijas patrulēšanu, kuģu tilpņu tīrīšanu, lietus notekūdeņu un kanalizācijas sistēmu skalošanu, notekūdeņu savākšanu, asenizācijas mašīnu pakalpojumus, bīstamo atkritumu savākšanu atbilstoši B kategorijas atļaujai, dzeramā ūdens nodrošināšanu un trešo valstu pārtikas atkritumu savākšanu.

Ventbunkers

Dzintaru iela 92, Ventspils, LV−3602, Latvija
Tālrunis: (+371) 63602501
Fakss: (+371) 63602504
E-pasts: [email protected]
www.ventbunkers.lv

AS Ventbunkers pieņem ar naftas produktiem piesārņoto tankkuģu balasta ūdeņus, sateces ūdeņus, kravas tanku mazgājamos ūdeņus, kā arī nosēdumus no mašīntelpām tos tālāk attīrot AS Ventbunkers piederošajās attīrīšanas iekārtās. Apkalpo kuģus piestātnē Nr. 30 - 33.

Ventspils brīvostas pārvalde

Ventspils brīvostas pārvaldē iespējams iznomāt piesārņoto ūdeņu savācējkuģus Venta un Užava

Pakalpojumu var pieteikt zvanot piesārņoto ūdeņu savācējkuģu grupas kapteiņiem pa tālruni (+371) 26558802 vai (+371) 29196790.

Maksas apmēri par pakalpojumu norādīti Ventspils brīvostas maksās.


VENTA


UŽAVA

Ventspils labiekārtošanas kombināts

Pils iela 12, Ventspils, LV−3601, Latvija
Tālrunis: (+371) 63622747
Fakss: (+371) 63622354
E-pasts: [email protected]
www.vlk.lv

PSIA Ventspils labiekārtošanas kombināts no piestātnēm Nr. 1−28,50, 51, 53, 37 tieši no kuģiem savāc nešķirotus sadzīves atkritumus un nogādā tos Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu poligonā Pentuļi. Ventspils labiekārtošanas kombināts (pēc iepriekšēja pasūtījuma) pieņem no kuģiem ekspluatācijas laikā radušos bīstamos atkritumus (luminiscējošās lampas, akumulatorus, kā arī tādu kuģu pārtikas atkritumus, kuru iepriekšējā apmeklējuma osta nav Eiropas kopienas osta, tāpēc saskaņā ar 19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1069 / 2009 un Komisijas regulas (ES) Nr. 142 / 2011 prasībām tie nodalāmi no citiem cietajiem atkritumiem un utilizējami kā bīstamie atkritumi).

VK Terminal Services

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV−3602, Latvija
Tālrunis: (+371) 63663195
Fakss: (+371) 63680105
E-pasts: [email protected]

SIA VK Terminal Services​ apkalpo kuģus pie piestātnēm Nr. 34, 35a, 36 un pieņem kuģu radītos pārtikas, sadzīves un kuģu ekspluatācijā radītos atkritumus to tālākai nogādei uz Ventspils pilsētas atkritumu poligonu.

Ūdeka

Talsu iela 65, Ventspils, LV−3602, Latvija
Tālrunis: (+371) 63661495
Fakss: (+371) 63661912
E-pasts: [email protected]
www.udeka.lv

PSIA Ūdeka pie 19. piestātnes no piesārņoto ūdeņu savācēju kuģiem Užava un Venta pieņem sadzīves notekūdeņus to tālākai nogādei uz kolektoru. Pie piestātnes Nr. 40a  ir izveidots kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkts tiešai notekūdeņu novadīšanai no kuģa pilsētas kanalizācijas sistēmā.