Kontakti

Vides drošība

Pilnveidojot vidi saudzējošas tehnoloģijas, Ventspils brīvosta ir kļuvusi par vienu no videi draudzīgākajām Baltijas jūras ostām. Ilgtspējīga ostas attīstība ietver atbildību pret dabu, vidi un sabiedrību, kurā darbojamies.

 

Brīvostas teritorijā ir astoņi paaugstinātas bīstamības uzņēmumi, kuru darbības drošību uzrauga valsts kontrolējošās iestādes, tomēr galvenā loma un atbildība par vides drošību ir pašu uzņēmumu rokās, un tie arī nodrošina tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma tehniskā stāvokļa uzturēšanu, tehnoloģisko procesu drošu ievērošanu, personāla apmācību, riska mazināšanas pasākumu plānošanu un īstenošanu, kā arī izvērtē iespējamo tehnogēno avāriju un to seku riskus.

Ventspils brīvostas pārvaldei nav tiesību izvirzīt vides prasības ostas termināļiem vai iejaukties to ikdienas darbībā. Ventspils brīvostas pārvalde atbild par tīrības uzturēšanu ostas akvatorijā un, ja tiek konstatēta naftas produktu noplūde, nekavējoši likvidē to. Vides kaitējuma novēršanai brīvosta nepārtraukti uztur dežūrrežīmā Naftas atkritumu savācēju kuģu grupu un Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupu. Ventspils brīvostas pārvalde ir izveidojusi arī bonu novietni, un tas ļauj īsā laikā norobežot ostas akvatoriju un nepieļaut piesārņojuma izplatīšanos.

Naftas atkritumu savācēju kuģu grupa

Naftas atkritumu savācēju dienesta uzdevums ir rūpēties par ostas akvatorijas tīrību, savākt un uzglabāt naftas produktu atkritumus (līdz tie nonāk Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupas kuģu tvertnēs), kā arī savākt cietos un peldošos sadzīves atkritumus,  meldru u. c.  piesārņojumu. Dienesta rīcībā ir seši specializēti kuģi — Rīva, Svēte, Rinda, Pilsupe, Ostupe un Dokupe, kas savāc no ūdens virsmas naftu saturošus produktus un peldošus mazgabarīta priekšmetus. 

Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupa

Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupas uzdevums ir ar naftu un naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un saimniecisko notekūdeņu pieņemšana un nodošana attīrīšanas iekārtām. Dienesta rīcībā ir divi šim mērķim paredzēti specializēti kuģi — Venta un Užava.

Bonu novietne

Ventspils ostas Ziemeļu mola galā ir izveidota bonu novietne, kur glabājas vairāki simti metru dažādu norobežojošo bonu. Nepieciešamības gadījumā naftas savācējkuģi var tās izvilkt un norobežot ostas akvatorijā izveidojušos piesārņojuma vietu un, ierobežojot naftas plēvi, neļaut piesārņojumam izplatīties tālāk un vieglāk savākt to. Lielās jūras bonas, kuru garums ir aptuveni 600 m, ir paredzētas „ostas vārtu” (no Ziemeļu mola gala līdz Dienvidu molam) aizvēršanai un ļauj ierobežot piesārņojuma noplūdi atklātā jūrā. Vēl 600 m operatīvo bonu izmanto, ja ir notikušas noplūdes no tankeriem vai piestātņu tuvumā.

Brīvostas dalība civilās aizsardzības pasākumos

Ventspils brīvostas pārvalde piedalās civilās aizsardzības komisijas darbā un pilsētas civilās aizsardzības plāna pasākumos. Ventspils brīvosta drošības pasākumu ziņā līdzdarbojas visos trijos — termināļu, ostas un nacionālajā — līmeņos. Pastāvīgās flotes dežūras un citi preventīvie pasākumi ir būtiski mazinājuši avāriju un noplūžu iespējamību ostas teritorijā, turklāt ostas dienestiem vienmēr jābūt gataviem operatīvi rīkoties.