Sociālā atbildība

Mūsu prioritātes sociālās atbildības jomā ir labvēlīga darba vide un rūpes par sabiedrību, kas ilgtermiņā ir izvēlējusies dzīvesvietu Ventspils ostas tuvumā.

Saglabājot tradicionālos ostas uzdevumus, Ventspils brīvosta ciešā sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību darbojas kā reģiona attīstītāja.

Osta vienmēr ir bijusi Ventspils pilsētas daļa, tāpēc mūsu sociālās iniciatīvas sniedzas krietni tālāk par labas uzņēmējdarbības prakses ietvariem. Mēs aktīvi piedalāmies sabiedriskajos procesos, sekmējam inovācijas, izglītības attīstību un speciālistu piesaisti, ieguldām pilsētvides sakārtošanā, sabiedrības informēšanā un izglītošanā par ostas darbību u.c. jomās, kuras Eiropas Jūras ostu organizācija (ESPO) Ostu sociālās integrācijas darbības kodeksā ir izvirzījusi kā būtiskas 21. gadsimta ostu pārvaldībai.

Sakārtota ostas un pilsētas infrastruktūra

Ieguldījums ostas un pilsētas publiski pieejamo teritoriju infrastruktūras izveidē ir jūtams ikdienā. Ērtu pievadceļu izbūve ir sakārtojusi gan tranzītkravu plūsmu, gan pilsētas satiksmi — tā ir droša, ērta un ekonomiska. Modernu, jaunu ēku būvniecība (piemēram, Pasažieru terminālis) ir bagātinājusi pilsētas panorāmu un sekmējusi jaunu pakalpojumu rašanos. Sakārtotā promenāde un Dienvidu mols jau ir pilsētnieku un viesu iecienītas pastaigu vietas.

Vēsturiskā Ventas tilta rekonstrukcijas laikā 2010. gadā, atjaunojot tilta vidējo — paceļamo daļu atbilstoši ostas attīstītības plāniem, otrpus tiltam vienlaikus tika radīts dekoratīvais tilta apgaismojums. Latvijā unikālais mākslas objekts jau ir kļuvis par vienu no pilsētas vizītkartēm.

Osta un Ventspils pilsēta ir viens vesels — ostas rūpnieciskās ražošanas objekti ir daļa no pilsētas vizuālās identitātes. Attīstot ostu, mēs raugāmies, lai ražošanas un tūrisma vide Ventspilī būtu ilgtermiņā saskanīgas. Vizuālie kritēriji ostā un pilsētā ir stingri. Ieguvēji ir pilsētas iedzīvotāji — augstās estētiskās prasības ir padarījušas Ventspili par vienu no pievilcīgākajām Baltijas jūras piekrastes pilsētām, un apmeklētāju plūsma uz Ventspili ar katru gadu palielinās.

Jaunas darbavietas ražotnēs

Pilsētas nomales pļavās pēdējās desmitgadēs ir strauji attīstījusies Ventspils brīvostas rūpnieciskās ražošanas zona, radot kravas ostai un darbavietas Ventspils un reģiona iedzīvotājiem. Bucher Municipal, Malmar Sheet Metal, HansaMatrix Ventspils, Diana sveces un citi uzņēmumi ir kļuvuši par tikpat neatņemamu Ventspils sastāvdaļu kā ostas termināļi.

Kopš 2002. gada darbam Ventspilī ir piesaistīti 17 jauni pašmāju un ārvalstu ražojošie uzņēmumi, radot ap 1000 jaunām darbavietām rūpniecībā. 2010. gadā pirmo reizi pilsētas vēsturē darbavietu skaits rūpniecības sektorā pārsniedza ostas sektorā strādājošo skaitu. Ekonomikas dažādošana rada pilsētas un visa reģiona labklājības stabilitāti un drošību ilgtermiņā.

Ieguldījums sabiedrības izglītībā

Izglītību guvušajiem jauniešiem ostas uzņēmumi un jaunās ražotnes ir pievilcīga vieta karjeras uzsākšanai, jo Ventspilī piedāvātās augstākās un profesionālās izglītības apmācību programmas ir veidotas atbilstoši reģiona uzņēmēju vajadzībām un ir elastīgi pielāgojamas vai paplašināmas atbilstīgi darba tirgus pieprasījuma izmaiņām.

Ventspils brīvostas pārvalde sadarbojas ar pilsētas izglītības iestādēm, lai jaunieši pēc iespējas agrāk izjustu interesi par ostas profesijām. Viens no piemēriem ir Ventspils brīvostas pārvaldes ilggadējā līdzdalība konkursa Enkurs organizēšanā, kas piesaista vidusskolēnu interesi Eiropā perspektīvai un pieprasītai jūras virsnieka profesijai.

Audzēkņiem, kuri iegūst arodizglītību Ziemeļkurzemes kompetences centra (Ventspils Tehnikums) īstenotajā duālās profesionālās izglītības modelī, ir iespēja apgūt darba prasmes Ventspils rūpniecības uzņēmumos — Bucher Municipal, Malmar Sheet Metal, HansaMatrix Ventspils un citos.

Par jaunatnes ieinteresētību apgūt Ventspils uzņēmumiem nepieciešamās profesijas liecina VeA studentu bakalaura un maģistra darbu izvēlētie temati, kas nereti ir saistīti ar loģistiku, investīciju piesaisti un citām ostas darbības jomām.

Ventspils Augstskolā (VeA) ar Ventspils brīvostas pārvaldes atbalstu sadarbībā ar Erasmus universitāti Roterdamā (Nīderlande) ir uzsākta mācībspēku piesaiste un maģistra programmas izstrāde loģistikā.

Ventspils brīvostas ieguldījumu jaunu efektīvu biznesa procesu radīšanā veicina brīvostas atbalstīti pasākumi un kursi uzņēmējiem — Uzņēmējs piecās dienās, Tehnoloģiju komercializācija pētniekiem, projekts par biznesa procesiem ostā (smart ports) Smart Log, Smart Community un citi, kā arī plašākai sabiedrībai piedāvātās starptautiski atzītu mācībspēku publiskās lekcijas.

Brīvostas atbalsts tiek sniegts arī augstas kvalitātes pētniecībai un izglītojošiem pasākumiem, kas veicina Ventspils kā loģistikas centra un uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību starptautiskā mērogā. 

Dzīves kvalitāte

Ostas devums pilsētai un reģionam ir arī kvalitatīva un patīkama dzīves vide. Ventspils ir kļuvusi par vienu no pievilcīgākajiem tūristu galamērķiem Baltijas valstīs, bet osta — par svētku svinēšanas vietu. Vai tie būtu Jūras vai Pilsētas svētki, Zilā karoga pludmales atklāšana, vai tikai naksnīga pastaiga piektdienas vakarā — osta ir tepat blakus, ikvienai norisei Ventspilī piešķirot īpašo ostas pilsētai raksturīgo gaisotni.

Ventspils brīvostas pārvaldes ekskursiju kuģītis Hercogs Jēkabs ir viens no populārākajiem pilsētas un ostas gidiem. Ik gadu  tas palīdz ap 50 000 Ventspils viesu iepazīt pilsētu no ostas puses.