Kontakti

Ostas nākotnes attīstība

Ventspils ostas darbība ir vērsta uz reģiona harmonisku un ilgtspējīgu attīstību. Kā viena no būtiskākajām jomām ir virzība uz atjaunojamās enerģijas ražošanas un apkalpošanas kopienas attīstību, kas ietver gan vēja parku apkalpošanu, gan saules enerģijas ražošanu, gan dalību nākotnes ūdeņraža ekonomikā un iesaisti Eiropas zaļā kursa īstenošanā.

ATKRASTES VĒJA PARKI

Baltijas jūras telpiskajā plānojumā pie Latvijas un Igaunijas krastiem ir iezīmētas vairākas zonas atkrastes vēja parku būvniecībai. Plānots, ka 2030.gadā darbu uzsāks Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND Baltijas jūras austrumu daļā. Darbs pie ELWIND tehniskās dokumentācijas sāksies 2025.gadā, savukārt būvniecība – 2028.gadā. Arī pārējās zonās notiek darbs pie projektu izstrādes.

Atkrastes vēja parkiem ir nepieciešama sauszemes tehniskās apkopes bāze - Ventspils osta ir potenciāli visizdevīgākā un vistuvākā vieta šo vēja parku apkalpošanai. Tādēļ, lai nodrošinātu atkrastes vēja parkiem nepieciešamās specifiskās prasības ostas infrastruktūrai, Ventspils brīvostas pārvalde veic  visaptverošu pētījumu: “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai”: izpēte par optimālāko risinājumu atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras (piemēram, ”energy island”) apkalpošanai Ventspils ostā, t.sk. izvērtējot esošo infrastruktūru un tās iespējas, kā arī modelējot jauna termināļa izveidi Ventspils Ziemeļu ostā.

 

SAULES PARKI

Ventspils brīvostas pārvalde ir noteikusi vairākus zemes gabalus ar kopējo platību ~240 ha platībā, kuros īstenojama saules enerģijas, kas nav domāta pašpatēriņam, parku attīstība.

2022.gadā noslēgti līgumi par četru saules parku būvniecību ar kopējo platību ~ 40 ha, savukārt ~ 150 ha ir rezervēti iznomāšanai nākamajā kārtā, 50 ha - privātā iniciatīva.

Iznomātie zemes gabali:

  • Krasta iela 1, Ventspilī 127 857 m2;
  • Mauru ceļš 27, Ventspilī 107 300 m2;
  • Mauru ceļš 40, Ventspilī 114 642 m2;
  • Mauru ceļš 56, Ventspilī 55 481 m2.

Lai uzsāktu saules enerģijas parku attīstību, nepieciešams saņemt apbūves tiesību: minimālais termiņš ir 10 gadi, maksimālais - 45.
 

"ZAĻAIS" ŪDEŅRADIS

“Zaļā” ūdeņraža un tālāk e-metanola ražošanai tiek paredzēta nākotnes enerģijas loma ceļā uz atteikšanos no fosilajiem enerģijas avotiem un CO2 izmešu samazināšanu. Ventspils osta kā infrastruktūras objekts saskata milzīgas nākotnes perspektīvas iekļaujoties ūdeņraža ekosistēmā un pielāgojoties nākotnes ūdeņraža ekonomikas attīstībai, t.sk., eksportējot saražoto ūdeņradi caur Ventspils ostu.

2022.gadā Ventspils brīvostas pārvalde iestājās Latvijas Ūdeņraža aliansē un kopā ar vairāk kā 20 nozares, zinātnes un ministriju pārstāvjiem parakstīja saprašanās memorandu, lai veicinātu spēcīgu un vienotu ūdeņraža ekosistēmas un attiecīgo tehnoloģiju attīstību Latvijā.

 

Sazināties ar mums