Iekšējā kontrole un risku pārvaldība

Informācija par iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 8.3. apakšpunktu Ventspils brīvostas pārvalde ir izstrādājusi kārtību “Korupcijas un interešu konflikta novēršanas kārtība”, lai nodrošinātu Ventspils brīvostas pārvaldes funkciju efektīvu izpildi un nepieļautu darbinieka amata stāvokļa izmantošanu personiskā labuma gūšanai.

Ventspils brīvostas pārvalde ir noteikusi darbības korupcijas risku novēršanai, kārtību ziņojumu par korupcijas risku vai pārkāpumu iesniegšanai un izskatīšanai, kārtību kādā darbinieks paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kārtību kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai un kārtību amatu savienošanas atļauju izsniegšanai.

Pārskats par 2021. gadu

Darbu turpina 2020. gadā izveidotais Ventspils brīvostas pārvaldes Finanšu un kontroles dienests, kura viena no funkcijām ir risku pārvaldības sistēmas īstenošana t.sk., darbības un iekšējās kontroles principi (interešu konflikts, korupcija, negodprātīga rīcība) un trauksmes celšanas kārtība.

Tiek pilnveidota kārtība kādā tiek veikti iepirkumi. Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā auditā secināts, ka iekšējā kontroles sistēma attiecībā uz ekonomisku resursu iegādi un iepirkumu veikšanu atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem darbojas un ir efektīva.

Lai nodrošinātu Ventspils ostas teritorijas un objektu uzraudzību, kas jāveic saskaņā ar Starptautisko kuģu un ostu aizsardzības kodeksu (ISPS kodekss), izveidota Ventspils brīvostas pārvaldes Ostas kontroles vienība.

Pārskats par 2020. gadu

2020. gadā Ventspils brīvostas pārvalde izveidoja Finanšu un kontroles dienestu, kura viena no funkcijām ir risku pārvaldības sistēmas īstenošana t.sk., darbības un iekšējās kontroles principi (interešu konflikts, korupcija, negodprātīga rīcība) un trauksmes celšanas kārtība.

Tāpat pilnveidota kārtība kādā tiek veikti zemsliekšņa iepirkumi. Tas veikts saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvārī apstiprinātajām vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijās”.