Cilvēkresursi

Ventspili raksturo Ziemeļeiropai piemītošās cilvēkkapitāla īpašības — augsta motivācija un darbaspēja. Sestajā lielākajā Latvijas pilsētā Ventspilī ir reģistrēti 32 948 tūkstoši iedzīvotāju (2023). Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu papildina pilsētā strādājošie speciālisti no apkārtējiem Latvijas novadiem. Ventspils ir viena no Baltijā labākajām profesionālās, augstākās izglītības un pētniecības infrastruktūras bāzēm IT, telekomunikāciju, elektronikas, radioastronomijas, inženierzinātņu un citās nozarēs.

Daudzvalodīga vide – Austrumeiropas un Rietumeiropas sadarbībai

Mūsu priekšrocība ir spēja veidot sadarbību gan ar Austrumiem (Centrālāzijas valstīm), gan Rietumiem (ES partneriem). 59,1 % Ventspils iedzīvotāju ir latvieši, taču ikdienā saziņā tiek lietota arī krievu valoda — ~24,6 % iedzīvotāju ir krievvalodīgie. Ģeogrāfiskā novietojuma un atvērtā darba tirgus dēļ Ventspilī vērojams skandināvu valodu prasmju pieaugums, brīvi tiek lietota arī angļu un vācu valoda.

Profesionālās prasmes un specializēta darbaspēka apmācība

Ventspilī atrodas viena no prestižākajām profesionālās izglītības un tālākizglītības iestādēm — Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Profesionālā vidusskola”. Tā ir viena no modernāk aprīkotajām izglītības iestādēm Latvijā, kas piedāvā izglītību sākotnējās profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides programmās, organizējot kursus un sniedzot citas tālākizglītības iespējas.

Centrs ir attīstījis valstī modernāko infrastruktūru profesionālo prasmju apguvei tādās jomās kā būvniecība, metālapstrāde, enerģētika, tūrisms, mašīnbūve, autotransports utt. Programmu klāsts aizvien tiek paplašināts — tehnikumā var apgūt profesijas ne vien, atrodoties Ventspilī, bet studēt, mācīties un iegūt pieredzi arī ārzemēs, ES projekta “Erasmus+” ietvaros.

Piedāvātās mācību programmas ir orientētas uz duālo profesionālo izglītību: elastīgajā mācību plānā atbilstīgi apgūstamās profesijas specifikai ir ietverta darba prakse uzņēmumā. 40–45 % no izglītības programmas ir teorētiskā apmācība, bet 55–60 % no profesionālo priekšmetu apmācības un mācību prakses tiek apgūti reālā darba vidē — attiecīgās nozares uzņēmumos. Profesionālo apmācību partneri ir tādi Ventspils rūpnieciskās zonas uzņēmumi kā Bucher Municipal (inženiermehānika, metālapstrāde), Malmar Sheet Metal (inženiermehānika), HansaMatrix Ventspils (mehatronika) un citi. Duālās profesionālās apmācības īstenošanai tehnikumam ir sniegts apjomīgs Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalsts.

2014. gadā Ventspils Tehnikumā ir veikti ievērojami infrastruktūras uzlabošanas darbi. Piesaistot ES projektu līdzfinansējumu, ir radīts vienots profesionālās izglītības komplekss, kurā ietilpst arī Eiropas standartiem atbilstoša dienesta viesnīca ar 250 vietām. Modernizētajās mācību darbnīcās ir iespējams īstenot kvalitatīvu mācību procesu, kā arī paplašināt piedāvāto apmācību programmu spektru. Darbnīcu aprīkojums atbilst mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām — tā iegādei tehnikums piesaistīja ekspertus no Hanoveres Heinz-Piest institūta.

Pēc darba devēju pasūtījuma, Kompetences centrs veic arī darbinieku apmācību vai pārkvalificēšanu un apliecina profilējošo nozaru kvalifikāciju, kas iegūta ārpus formālās izglītības ietvariem.

Profesionālo kvalifikāciju Ventspils Tehnikumā–Ziemeļkurzemes kompetences centrā ik gadu apgūst vidēji 650 dažādu nozaru speciālisti. Līdz 2027. gadam darbaspēka pieprasījuma pieaugums gaidāms komercpakalpojumu, būvniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs, tādēļ jaunie speciālisti tiek intensīvi aicināti mācīties tieši šajās sfērās.

Eiropas līmeņa augstākā izglītība

Studējošo skaita ziņā Latvija ieņem vienu no pirmajām vietām pasaulē. Ventspilī kopumā mācās vairāk nekā 900 studentu — dažādas augstākās izglītības iestādes un to filiāles pilsētā piedāvā plašu augstākās izglītības programmu spektru. Lielākā no tām — Ventspils Augstskola — piedāvā arī starptautiskas studiju programmas, t. sk. vadībzinātnē, starpkultūru komunikācijā un stratēģiskajā starpkultūru komunikācijā. Studiju programmas ir veidotas atbilstoši rūpnieciskā sektora pieprasījumam un apmāca nākamos inženierzinātņu — elektronikas, elektrotehnikas, IT un citu perspektīvāko nozaru — speciālistus. Studiju procesos ir aktīvi integrētas ārējās infrastruktūras — Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP), VATP Biznesa inkubatora, Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) u. c. — iespējas.

Ventspils Augstskola

Ventspils Augstskola (VeA) ir pilsētas spēcīgākā intelektuālā kapitāla un zinātnes potenciāla bāze — tā ir vieta, kur uzņēmēji sastop savus nākamos darbiniekus. Šobrīd valsts un pašvaldības 1997. gadā dibinātajā augstskolā 700 studenti modernās studiju programmās dažādos līmeņos apgūst IT, biznesa vadību, vadībzinātni, starpkultūru komunikāciju, kā arī profesionālo tulkošanu un valodu tehnoloģiju. ~3/4 VeA studentu nāk no citām pilsētām un reģioniem.

VeA biznesa vadības studijas ar Dānijas, Vācijas u.c. ārvalstu mācībspēku iesaisti piedāvā profesionālo studiju programmu biznesa vadībā uzņēmumu vadītāju apmācībai, kā arī intensīvu starptautisko akadēmisko vadībzinību programmu ar specializāciju mārketingā un loģistikā vai grāmatvedībā un finansēs.

Pieprasījums pēc inženierzinātņu speciālistiem rūpnieciskās ražošanas sektorā ir noteicis daudzu VeA studentu izvēli par labu elektronikas vai elektrotehnikas studijām. VeA studentu un pasniedzēju mācībām un pētnieciskajam darbam ir radītas Baltijā modernākās elektronikas un elektroinženierijas laboratorijas. VeA piedāvātā izglītība elektronikas jomā ir viena no kvalitatīvākajām Latvijā.

IKT nozares uzņēmumu koncentrācija pilsētā ir veicinājusi IT studiju virzienu attīstību VeA. 220 IT studentu apmācībā dalību ņem arī ārvalstu — Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Spānijas, Beļģijas, Vācijas un pat Meksikas mācībspēki. Pilsētas pārvalde veicina studentu un absolventu sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem.

Citas augstākās izglītības iespējas Ventspilī

Ventspilī atrodas arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) filiāle — Ventspils studiju un zinātnes centrs. Tā mērķis ir nodrošināt inženiertehniskās izglītības pieejamību Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem, piedāvājot inženierstudijas (adaptroniku, viedo elektroenerģētiku), kā arī studijas vadībzinātnē (uzņēmējdarbību un vadīšanu). Baltijas starptautiskās akadēmijas (BSA) Ventspils filiālē var iegūt izglītību tulkošanā, tiesību zinātnē, socioloģijā, politoloģijā un antropoloģijā, bet Juridiskā koledža piedāvā apgūt tiesību zinātņu, grāmatvedības un finanšu studiju programmas.

Zinātnes un pētniecības potenciāls uzņēmējdarbības attīstībai

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā ir vēl vairāk palielinājusi uzņēmēju interesi par spēcīgiem pētniecības centriem. Arī Ventspils pētnieciskie centri īsteno R&D zināšanu pārnesi biznesa vidē.

VSRC — spēcīgs un specializēts pētniecības un izstrādes (R&D) centrs

Ventspils Augstskolas struktūrvienība Inženierzinātņu institūts Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (VSRC) ir strauji attīstījies, saņemot spēcīgu valdības atbalstu, un darbojas četros galvenajos virzienos.

Tālizpētes un signālu diskrētā apstrāde

Tālizpēte ir informācijas iegūšanas zinātne par objektiem, teritorijām vai fenomeniem, analizējot datus, kas tiek iegūti ar ierīcēm, kas nav tiešā kontaktā ar pētāmo objektu. Viena no tālizpētes apakšnozarēm ir Zemes novērošana, kas ietver no lidmašīnām uz Zemes mākslīgajiem pavadoņiem iegūtu Zemes virsmas attēlu un citu mērījumu analīzi, lai risinātu dažādas apkārtējās vides monitoringa un tautsaimniecības problēmas.

Elektronika un satelīttehnoloģijas

Elektronikas un satelīttehnoloģijas nodaļas pamata uzdevums ir uzturēt pasaules līmenī IZI VSRC darbinieku kompetenci un zinātību elektronikā, mazo satelītu inženierijā un antenu tehnoloģijās, lai nodrošinātu IZI VSRC kā radioastronomijas institūta darbību ar modernām signālu reģistrēšanas iekārtām un lai nodrošinātu IZI VSRC iesaisti starptautiskos pasaules līmeņa projektos. Tiek veikti pētījumi trijos pamata darbības virzienos: satelītinženierija, modernas antenu tehnoloģijas, kiberfizikālās un iegultās sistēmas. Visu virzienu kopējais mērķis ir tuvākā nākotnē izveidot profesionālu zemes bāzes staciju komerciālam pielietojumam satelīt komunikācijas un LOFAR tipa radioteleskopa staciju, kuras aprīkojumā iekļauti dažādu ģeodēzisko un meteoroloģisko parametru sensoru mezgli. Minētās stacijas un izmantotās tehnoloģijas plānots attīstīt, izmantojot radioteleskopu RT-16, kas modernizācijas gaitā aprīkots ar oglekļa šķiedras kompozītmateriālu parabolisko virsmu.

Astronomija un astrofizika

Šajā nodaļā tiek veikti dažādi starpzvaigžņu un apzvaigžņu vides pētījumi, piemēram, par teorētisko astroķīmiju, par evolucionējušu zvaigžņu gāzu-putekļu apvalkiem, kā arī novērojumi par galaktiskajiem māzeriem. Tiek veikti pētījumi arī Saules atmosfēras fizikā, tostarp Saules aktīvo apgabalu izpēte, izmantojot mikroviļņu starojumu, un Saules aktīvo apgabalu un koronālo struktūru magnētiskā lauka teorētiska modelēšana un izpēte. Izzināti tiek arī aktīvo galaktiku kodoli, Saules sistēmas mazie ķermeņi un matemātiskā teorija par polarizēta starojuma pārnesi.

Augstas veiktspējas skaitļošana

Augstas veiktspējas skaitļošanas (AVS) nodaļa nodarbojas ar zinātnes un inženierijas uzdevumiem, kuros skaitļošanai ir tik augstas prasības, ka aprēķini ar ikdienas lietotajiem datoriem nav iespējami. Augstas veiktspējas skaitļošanā izmanto datorus, ko mēdz dēvēt par „superdatoriem”. VSRC Augstas veiktspējas skaitļošanas nodaļas pētījumi ir vērsti trīs galvenajos virzienos: pētījumi inženierfizikā, tuvā kosmosa pētījumi un radioastronomisko datu apstrāde.

 

Mūžizglītības centrs

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra (MIC) mērķis ir piedāvāt ikvienam Kurzemes reģiona iedzīvotājam iespēju izglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot vai mainot savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām un savām interesēm un vajadzībām.

Centrs garantē individuālu pieeju katram klientam un īpašus piedāvājumus uzņēmumiem, vairojot Ventspils, Kurzemes un visas Latvijas intelektuālo potenciālu un nodrošinot tautsaimniecību ar zinošiem un radoši domājošiem speciālistiem. Centrs piedāvā mūsdienīgu un ērtu mācību vidi, profesionālus, pieredzējušus un atsaucīgus Ventspils Augstskolas pasniedzējus, darba tirgus prasībām atbilstošas, daudzpusīgas un interesantas izglītības programmas, Ventspils Augstskolas sertifikātu, kā arī elastīgu apmaksas sistēmu. Mūžizglītības centra piedāvātās apmācības norisinās VeA telpās.

 

Tehnoloģijas un digitalizācija — augstā līmenī

Ventspils Digitālais centrs (VDC) piedāvā tālmācības kursus skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem, lai dotu iespēju apgūt dažādās digitālās iemaņas — digitālo mākslas darbu, animācijas filmu, un video izveidi un montāžu, 3D modelēšanu, digitālo tēlniecību, multimediju prasmes, spēļu un tīmekļvietņu programmēšanu, mājaslapu serveru veidošanu, fotoattēlu apstrādi, animētu reklāmu izveidi, mākslīgā intelekta rīku izmantošanu, kā arī daudz dažādu citu noderīgu prasmju. Paralēli dažādajām apmācībām VDC piedāvā arī datorizdrukas, kopiju, iesiešanas, skenēšanas, laminēšanas, kā arī CD/DVD pakalpojumus.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP) ir dinamiska biznesa atbalsta organizācija, kas sniedz ieguldījumu Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona ekonomikā, veicinot progresīvo nozaru attīstību un jaunu, labi apmaksātu darba vietu rašanos. VATP tika nodibināts 2005. gadā. VATP ir četri dibinātāji, tajā skaitā Ventspils brīvostas pārvalde (VBP), Ventspils Augstskola, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija (MASOC). VATP nodrošina un attīsta Tehnoloģiju parka infrastruktūru un komunālos pakalpojumus, sniedz informāciju, konsultācijas un atbalstu biznesa ideju autoriem un jauniem uzņēmumiem to darbības sākuma periodā, nodrošina izaugsmes pakalpojumus progresīvo nozaru uzņēmumiem un sadarbības partneriem, kā arī organizē izglītības un karjeras atbalsta pasākumus STEM jomās un tehnoloģiju demonstrēšanu Kurzemes Democentrā.

Uzņēmumi Ventspils Brīvostā

sveču ražošana;
poliuretāna izstrādājumu ražošana un šūšanas pakalpojumi industriāliem klientiem;