Cilvēkresursi

Ventspili raksturo Ziemeļeiropai piemītošās cilvēkkapitāla īpašības — augsta motivācija un darbaspēja. Sestajā lielākajā Latvijas pilsētā Ventspilī ir reģistrēti 33 372 tūkstoši iedzīvotāju (2022). Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu papildina pilsētā strādājošie speciālisti no apkārtējiem Latvijas novadiem. Ventspils ir viena no Baltijā labākajām profesionālās, augstākās izglītības un pētniecības infrastruktūras bāzēm IT, telekomunikāciju, elektronikas, radioastronomijas, inženierzinātņu un citās nozarēs.

Daudzvalodīga vide – Austrumeiropas un Rietumeiropas sadarbībai

Mūsu priekšrocība ir spēja veidot sadarbību gan ar austrumiem (Centrālāzijas valstīm), gan rietumiem (ES partneriem) 57 % iedzīvotāju ir latvieši, taču ikdienā saziņā tiek lietota arī krievu valoda — ~ 26,2 % iedzīvotāju ir krievvalodīgie. Ģeogrāfiskā novietojuma un atvērtā darba tirgus dēļ Ventspilī vērojams skandināvu valodu prasmju pieaugums, brīvi tiek lietota arī angļu un vācu valoda. 

Profesionālās prasmes un specializēta darbaspēka apmācība

Ventspilī atrodas viena no prestižākajām profesionālās izglītības un tālākizglītības iestādēm — Ventspils Tehnikums–Ziemeļkurzemes kompetences centrs. Tā ir viena no modernāk aprīkotajāmm izglītības iestādēm Latvijā un piedāvā izglītību sākotnējās profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās.

Centrs ir attīstījis valstī modernāko infrastruktūru profesionālo prasmju apguvei tādās jomās kā metālapstrāde, mehatronika, inženiermehāniķa, automehānika, enerģētika, elektronika, viesnīcu un restorānu serviss u. c. Programmu klāsts tiek paplašināts — šobrīd tehnikumā var apgūt arī būvkonstrukciju galdnieka, ēku iekšējo komunikāciju tehniķa, automehatroniķa, IKT speciālista, viesmīļa u.c. profesijas.

Piedāvātās mācību programmas ir orientētas uz duālo profesionālo izglītību: elastīgajā mācību plānā atbilstīgi apgūstamās profesijas specifikai ir ietverta darba prakse uzņēmumā. 40–45 % no izglītības programmas ir teorētiskā apmācība, bet 55–60 % no profesionālo priekšmetu apmācības un mācību prakses tiek apgūti reālā darba vidē  attiecīgās nozares uzņēmumos. Profesionālo apmācību partneri ir tādi Ventspils rūpnieciskās zonas uzņēmumi kā Bucher Municipal (inženiermehānika, metālapstrāde), Malmar Sheet Metal (inženiermehānika), HansaMatrix Ventspils (mehatronika) un citi. Duālās profesionālās apmācības īstenošanai tehnikumam ir sniegts apjomīgs Ventspils pašvaldības atbalsts.

2014. gadā Ventspils Tehnikumā ir veikti ievērojami infrastruktūras uzlabošanas darbi. Piesaistot ES projektu līdzfinansējumu, ir radīts vienots profesionālās izglītības komplekss, kurā ietilpst arī Eiropas standartiem atbilstoša dienesta viesnīca ar 250 vietām. Modernizētajās mācību darbnīcās ir iespējams veidot kvalitatīvu mācību procesu, kā arī paplašināt piedāvāto apmācību programmu spektru. Darbnīcu aprīkojums atbilst mūsdienu tehnoloģiskām prasībām— tā iegādei, tehnikums piesaistīja ekspertus no Hanoveres Heinz-Piest institūta.

Kompetences centrs, pēc darba devēju pasūtījuma, veic arī darbinieku apmācību vai pārkvalifikāciju un apliecina profilējošo nozaru kvalifikāciju, kas iegūta ārpus formālās izglītības ietvariem.

Profesionālo kvalifikāciju Ventspils TehnikumāZiemeļkurzemes kompetences centrā  ik gadu apgūst vidēji 700 dažādu nozaru speciālisti. Saskaņā ar tehnikuma attīstības un investīciju stratēģiju līdz 2020. gadam izglītojamo skaits pieaugs līdz 1022.

Eiropas līmeņa augstākā izglītība

Studējošo skaita ziņā Latvija ieņem vienu no pirmajām vietām pasaulē. Ventspilī kopumā mācās vairāk nekā 1000 studentu — dažādas augstskolas un to filiāles pilsētā piedāvā plašu augstākās izglītības programmu spektru. Lielākā no tām —Ventspils Augstskola piedāvā arī starptautiskas studiju programmas, t.sk. vadībzinībās. Studiju programmas ir veidotas atbilstoši rūpnieciskā sektora pieprasījumam un apmāca nākamos inženierzinātņu — elektronikas, elektrotehnikas, IT un citu perspektīvāko nozaru speciālistus. Studiju procesos ir aktīvi integrētas ārējās infrastruktūras — Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP), VATP Biznesa inkubatoraKurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktaVentspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VIRAC) u.c. – iespējas.

Ventspils Augstskola

Ventspils Augstskola (VeA) ir pilsētas spēcīgākā intelektuālā kapitāla un zinātnes potenciāla bāze — tā ir vieta, kur uzņēmēji sastop savus nākamos darbiniekus. 1997. gadā valsts un pašvaldības dibinātajā augstskolā ~ 900 studentu modernās studiju programmās dažādos līmeņos apgūst IT, biznesa vadību, kā arī profesionālo tulkošanu. ~ 3/4 studentu nāk no citām pilsētām un reģioniem.

VeA biznesa vadības studijas ar Dānijas, Vācijas u.c. ārvalstu mācībspēku iesaisti piedāvā profesionālo studiju programmu biznesa vadībā uzņēmumu vadītāju apmācībai, kā arī intensīvu starptautisko akadēmisko vadībzinību programmu ar specializāciju mārketingā un loģistikā vai grāmatvedībā un finansēs. Sadarbībā ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti (Austrija) tiek īstenota kopēja maģistrantūras programma Starptautiskā uzņēmējdarbība un eksporta menedžments ar specializāciju starptautiskajā tirdzniecībā un finansēs, starptautiskajā mārketingā, loģistikā, kontrolingā, starptautiskajās tiesībās un politikā, personālvadībā un starpkultūru pārvaldībā. Programma paredz kopīgu kvalitātes vadības sistēmu, kas garantē Austrijas standartiem atbilstošu izglītības līmeni.

Pieprasījums pēc inženierzinātņu speciālistiem rūpnieciskās ražošanas sektorā ir noteicis daudzu VeA studentu izvēli par labu elektronikas vai elektrotehnikas studijām. VeA studentu un pasniedzēju mācībām un pētnieciskajam darbam ir radītas Baltijā modernākās elektronikas un elektroinženierijas laboratorijas. VeA piedāvātā izglītība elektronikas jomā ir viena no kvalitatīvākajām Latvijā.

IKT nozares uzņēmumu koncentrācija pilsētā ir veicinājusi IT studiju virzienu attīstību VeA. ~ 200 IT studentu apmācībā dalību ņem arī ārvalstu — Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas, Francijas, Beļģijas un Vācijas mācībspēki. Pilsētas pārvalde veicina studentu un absolventu sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem.

Citas augstākās izglītības iespējas Ventspilī

Ventspilī atrodas arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ventspils filiāle, kas piedāvā inženierstudijas — datorsistēmu, elektronikas, enerģētikas un elektrotehnikas, telekomunikāciju, elektrotehnoloģiju datorvadības, inženiertehnikas, mehānikas, mašīnbūves u.c. programmās.

Baltijas starptautiskās akadēmijas Ventspils filiālē var iegūt izglītību uzņēmējdarbībā un tiesību zinātnēs, Rīgas Pedagoģjas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) — pedagoģijā, psiholoģijā, vadības un administrēšanas jomā, savukārt Juridiskā koledža piedāvā apgūt tiesību zinātņu, uzņēmējdarbības un cilvēkresursu vadības, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas, grāmatvedības un finanšu, kā arī datorsistēmu un datortīklu administrēšanas programmas.

Zinātnes un pētniecības potenciāls uzņēmējdarbības attīstībai

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā ir vēl vairāk palielinājusi uzņēmēju interesi par spēcīgiem pētniecības centriem. Arī Ventspils pētnieciskie centri īsteno R&D zināšanu pārnesi biznesa vidē.

VSRC — spēcīgs un specializēts pētniecības un izstrādes (R&D) centrs

Ventspils Augstskolas struktūrvienība Inženierzinātņu institūts Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (VSRC) ir strauji attīstījies, saņemot spēcīgu valdības atbalstu, un darbojas četros galvenajos virzienos.

Fundamentālā un lietišķā pētniecība astronomijā un astrofizikā, sevišķi garas bāzes interferometrijā (VLBI). Centrā izmantojamie lielie 32 m un 16 m diametra radioteleskopi ir unikāli visā Eiropā, VSRC regulāri piedalās starptautiskās daudzantenu un vienas antenas pētniecības programmās. Kā Eiropas ļoti garās bāzes interferometrijas tīkla (EVN) asociētais loceklis un starptautiskā ļoti zemu frekvenču interferometrijas tīkla partneris (LFVN) tas pēta fizikālos procesus kosmosā, kosmiskos objektus un kosmisko objektu ķīmiski molekulārās struktūras, to apstarošanu, veic Saules novērojumus un kosmisko atlūzu un asteroīdu identifikāciju.

Lietišķie pētījumi kosmosa tehnoloģiju jomā iedalīti satelītdatu apstrādē, satelītnavigācijā (t.sk. ģeodēzijas monitorings un satelītnavigācijas tīkla atbalsta punkts) un satelītu komunikāciju ar state-of-the-art tehnoloģiju attīstībā mazo satelītu būvniecībai. Satelītattēlu apstrādes tehnika ir pielietojama Zemes virsmas pētījumiem, tādiem kā dabas aizsardzības teritoriju monitorings, vides drošības uzdevumi, mežu dzīvotspējas izmeklēšana, ugunsdrošība un ĢIS telpiskās plānošanas uzdevumi ar teritoriālo pielietojumu.

Augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) nodaļai ir pasaules līmeņa kompetence šķidrumu dinamikas modelēšanā strukturētu, porainu un daudzslāņu materiālu tehnoloģijās. Veiktās simulācijas un optimizācijas uzdevumi vēja turbīnu uzņēmumiem un naftas tranzīta korporācijām ir palīdzējušas uzņēmumiem palielināt konkurētspēju. Centra prasmes fizikas siltuma un masas pārnesē elektromagnētiskajos laukos tiek izmantotas, lai uzturētu augstas kvalitātes rūpnieciskos procesus mikroelektronikā, siltuma pārneses vadībā ES Lielās zinātnes vai industriālajiem partneriem. Centra jaunākie risinājumi tiek izmantoti HPC uzdevumiem, kas saistīti ar daudzantenu VLBI pētījumu datu analīzi ar augstu precizitāti. HPC risinājumi progresīvu materiālu pētniecībā attiecas uz kompozītmateriālu izpēti, mikromehānisko īpašību simulāciju, raksturojošo apjomu metodēm, homogenizāciju, galīgo elementu analīzi, cieto struktūru modelēšanu.

Pētniecības aktivitātes lietišķās inženierelektronikas jomā iekļauj 3D ātrās prototipēšanas pakalpojumus, elektronisko PCB plaša dizaina un mazu sēriju ražošanu, to testēšanu, inteliģento tīklu pielietojumu pētījumus, komunikāciju vārtejas un video straumēšanas pielietojumus. VSRC pārvalda zemes bāzes staciju un divas vēja novērojumu stacijas, kur efektīvākus jaudas enerģijas ražošanas risinājumu izstrādē tiek izmantotas progresīvas tehnoloģijas.

Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs (UIRAC)

Ventspils Augstskolas struktūrvienības Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs (UIRAC) galvenais mērķis ir sekmēt reģionam nozīmīgu pētījumu izstrādi, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.

Kopš izveidošanas UIRAC ir piesaistījis pasniedzējus un zinātniekus no Baltijas valstīm un Eiropas, kas dalījušies ar studentiem uzņēmējdarbības pieredzē un devuši ieguldījumu zinātnisko publikāciju izstrādē par uzņēmējdarbības attīstību reģionā. UIRAC ir iesaistījies vairākos vietējos un starptautiskos pētniecības projektos, piemēram, Smart Community, kas saistīts ar reģionu identitāti un tiek izstrādāts sadarbībā ar kolēģiem no Tartu Universitātes, Tallinas Tehniskās universitātes Igaunijā un Alto universitātes Somijā. UIRAC organizē seminārus un kursus uzņēmējiem, sniedz konsultācijas un ekspertīzes uzņēmējdarbības un inovāciju jomā.

Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts sniedz augsto tehnoloģiju pētījumu komercializēšanas un intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumus starptautiskajā un vietējā tirgū. Jaunu tehnoloģiju izstrādei, esošo tehnoloģiju pilnveidei un pielāgošanai ražotāju vajadzībām Venstpilī ir pieejams moderns aprīkojums, t.sk. elektronikas un elektroinženierijas laboratorijas.

Uzņēmumi Ventspils Brīvostā

sveču ražošana;
šķidro kristālu displeju produktu ražošana;