Informācija par darba samaksu un atalgojuma politika

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt Ventspils brīvostas pārvaldes (turpmāk – Pārvaldes) darbinieku atalgojuma pamatprincipus saglabājot, piesaistot, motivējot un attīstot profesionālus darbiniekus, līdz ar to veicinot Pārvaldes noteikto stratēģisko mērķu, attīstības virzienu un uzdevumu izpildi.

Atalgojuma politika saistoša visiem Pārvaldes darbiniekiem.
Šo politiku nepiemēro Pārvaldes valdes locekļu atlīdzības noteikšanai.
Valdes locekļu atlīdzību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.741 ,,Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu”.

Atalgojuma politikas pamatprincipi:

  • veicināt darbinieku profesionālo pieredzi, kvalifikācijas uzturēšanu, paaugstināšanu;
  • veicināt ilgtermiņa darba tiesiskās attiecības un lojalitāti;
  • nodrošināt atalgojuma sistēmas atbilstību Pārvaldes interesēm un attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem;
  • nodrošināt taisnīguma un vienlīdzības principus, kas paredz vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darbu;
  • nodrošināt darbiniekiem stabilu, laikus izmaksātu un konkurētspējīgu darbinieku darba samaksu ar sociālajām garantijām.

Pārvaldes atalgojuma struktūru veido:

  • atalgojuma nemainīgā daļa;
  • atalgojuma mainīgā daļa;

Atalgojuma nemainīgo daļu veido: (mēneša darba alga vai stundas tarifa likme).

To nosaka diferencēti, atkarībā no amata pamatfunkcijas iedalījuma, ieņemamā amata un kvalifikācijas līmeņa, atbilstoši darba saturam un specifikai, apjomam, atbildības pakāpei un  darba tirgus atalgojuma tendencēm.

Atalgojuma nemainīgā daļa amatiem tiek noteikta ar valdes lēmumu apstiprinātajā amatu sarakstā, apstiprinot ikgadējo Pārvaldes budžetu.

Atalgojuma nemainīgā daļa var  tikt palielināta ņemot vērā Centrālās statistikas mājas lapā publicēto informāciju par inflācijas (patēriņa cenu izmaiņas) pieaugumu salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Atalgojuma sistēmas mainīgo daļu veido:

  • piemaksas, kuras nosaka, pamatojoties uz Darba likumu un Pārvaldes iekšējiem normatīvajiem aktiem;
  • prēmijas, kuras nosaka, atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtajiem darba rezultātiem un darbinieka attieksmei pret pienākumu izpildi, pamatojoties uz Pārvaldes iekšējiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar apstiprināto Pārvaldes budžetu kārtējā gadā;
  • pabalsti un naudas balvas kurus nosaka, pamatojoties uz Darba likumu, Koplīgumu un Pārvaldes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Atalgojuma mainīgā daļa tiek apstiprināta ar valdes lēmumumiem, apstiprinot Pārvaldes kārtējo budžetu.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 11. daļā un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” noteiktajām prasībām Pārvaldē ir noteikts šāds darba samaksas apmēru sadalījums (sk.zemāk) un ir iespējamas šādas piemaksas, prēmijas, naudas balvas (sk.zemāk) un sociālās garantijas (sk.zemāk).

 

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Nr.
Amata pamatfunkcija
Amata vienību skaits (*) (**)
Mēnešalgas minimālais un maksimālais apmērs (bruto, euro)
Vidējās mēnešalgas apmērs (bruto, euro)
1. Administratīvā funkcija 7 2771 - 6670 4069
2. Grāmatvedības un finanšu funkcija 9 945 - 3698 2080
3. Iekšējā audita funkcija^ 1 2500 2500
4. Informācijas tehnoloģiju funkcija 2 2012-2500 2256
5. 9. Juridiskā un personālvadības funkcija 4 945 - 3698 1810
6. Komunikācijas un sabiedriskās attiecības funkcija 1 2309 2309

7. 11.

Sekretariāta un lietvedības funkcija 3 654 - 1946 1110
8. Pamatdarbības funkcija 45
(21*)
(26**)
945 - 4881
5,34 - 10,498
1836                           8,30
10. Saimnieciskā funkcija 6 391 - 854 543
12. Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums 97
(15*)
(82**)
681 - 1790
2,986 - 6,120
1085  
 3,90
13. Apsardzes un drošības funkcija 11
(3*)
(8**)
575 - 3430
2,930 - 3,075

2050
3,00

14. Biznesa attīstības funkcija 3 1373 - 1938 1657
15. Kvalitātes vadības funkcija      

^ pakalpojuma līgums
kopējais amatu skaits
(*) t.sk. amatu skaits, kam noteikta darba alga mēnesī
(**) t.sk. amatu skaits, kam noteikta stundas tarifa likmes samaksa

 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr.p.k.
Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva
Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Piemaksa par nakts darbu 50% Darba likuma 67.pants
2. Piemaksa par virstundu darbu 100% Darba likuma 68.pants
3. Piemaksa par darbu svētku dienā 100% Darba likuma 68.pants
4. Piemaksa par papildus darbu, t.sk., prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanu, ja amata pienākumi pārsniedz aizvietotāja ikdienas tiešos amata pienākumus un tiek pildīti paralēli tiešajiem amata  pienākumiem līdz 50% Darba likuma 65.pants, rīkojums, Darba līgums, Ventspils brīvostas valdes
 2012.gada 23.novembrī ar lēmumu Nr.15/3 apstiprināts nolikums par personāla aizvietošanas piemaksas apmēru
5. Prēmija par labu un apzinīgu, teicamu un pašaizliedzīgu darbu Individuāli Rīkojums
6. Prēmija par darbinieka ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 1/4 no kopējā ikgadējā prēmijas fonda ceturksnī Ar Ventspils brīvostas valdes 2012.gada 21.decembra lēmumu Nr.16/4 apstiprināts nolikums par personālsastāva prēmēšanas nosacījumiem, saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžetu, Komisijas sēdes nolēmumu, rīkojumu
7. Piemaksa veicot piesārņoto ūdeņu pieņemšanu no kuģiem un nodošanu attīrīšanas iekārtām 20% Ventspils brīvostas pārvaldes 2014.gada 15.maija noteikumi par kārtību, kādā aprēķināma piemaksa par darbu kaitīgos apstākļos Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupā
8. Piemaksa par naftas produktu atkritumu realizāciju piemērots koificients kuģa komandai no 0,065 līdz 0,096 Ventspils brīvostas pārvaldes 2014.gada 6.maija noteikumi par  Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupas darbinieku papildus samaksu no ieņēmumiem par naftas produktu atkritumu realizāciju
9. Piemaksa par darbu (mainīgā algas daļa) Loču kuģu grupā

Piemērojot formulu:
P=(M : Kst) x Dst x (L x 40%)
P - piemaksas apmērs darbiniekam; 
M - LKG kuģu „Kaija” un „Ronis” kopējās motorstundas, kas saistītas ar loču apkalpošanu;
Kst - kopējais nostrādātais LKG kuģu „Kaija” un „Ronis” darbinieku stundu skaits mēnesī;
Dst - darbinieka nostrādāto stundu skaits mēnesī; L – darbinieka stundas likme.

Ventspils brīvostas pārvaldes 2018.gada 21.decembra noteikumi par kārtību, kādā aprēķināma mainīgā algas daļa Loču kuģu grupā
10. Par pārvadājumu darba veikšanu reidā un no reida Loču kuģu grupas komandai 17 ,- Eur/st Ventspils brīvostas pārvaldes 2014.gada 19.decembra rīkojums Nr.372/O
12. Piemaksa par ostā ievesto un no ostas izvesto kuģu vienu bruto tonnu Saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžetu
mainīgais algu fonds par 1 BT 0,004 Eur
Saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžetu
13. Atlīdzība par darbu iepirkumu komisijā 500,- EUR/mēn Saskaņā ar Ventspils brīvostas valdes lēmumu un Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžetu

 

 

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.p.k.
Sociālās garantijas veids
Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu ģimenē 1145,- Eur Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.1.punkts
2.  Pabalsts skolai nepieciešamā iegādei  bērnam 145,- Eur Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.2.punkts
3.  Pabalsts darbinieka tuvinieka (vecāka, bērna, laulātā) nāves gadījumā 430,- Eur Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.3.punkts
4. Pabalsts darbinieka nāves gadījumā 645,- Eur Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.4. punkts
5. Papildus apmaksāts atvaļinājums atkarībā no darba stāžā (2-6 dienām)   Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.5. punkts
6. Pabalsts darba devēja likvidācijas vai darbinieka skaita samazināšanas gadījumā

atkarībā no nostrādātā darba laika (2-16 un vairāk gadi);

no 1 līdz 3 mēnešu vidējās izpeļņas apmēra;

Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.9. punkts
7. Pabalsts sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu pensijas vecuma sasniegšanas gadījumā

atkarībā no nostrādātā darba laika (2-16 un vairāk gadi);

no 1 līdz 3 mēnešu vidējās izpeļņas apmēra;

Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.10.punkts
8. Pabalsts sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju no 50 līdz 500,- Eur Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.11.punkts
9. Veselības apdrošināšana pēc iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžeta līdzekļiem Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.12. punkts
10. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā pēc iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžeta līdzekļiem Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.13. punkts
11. Mācību atvaļinājums saglabājot darba algu

izmaksā darba algu (ja noteikts normālais darba laiks);


izmaksā vidējo izpeļņu (ja noteikts summētais darba laiks)

Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.14. punkts
12. Apmaksā SOLAS, radiolokācijas trenažieru apmācības, darba diplomu un apliecību maiņas izdevumus saskaņā ar mācību iestādes noteikto maksu Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.15. punkts
13. Sakarā ar darba braucienu vai komandējumu apmaksāti ceļa izdevumi, dienas nauda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto apmēru Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.16., 2.17. punkti
14. Kompensēti ēdināšanas izdevumi un noteikta bezmaksas ēdināšana kuģa apkalpēm saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes budžetu, līdz 68,- Eur/mēn Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.5. punkts
  Darba aizsardzības veids    
1. Speciālo medicīmiski Optisko redzes korekcijas līdzekļu izmaksu segšana līdz 145,-Eur Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.3. punkts
2. Nodrošināšana ar nepieciešamajiem Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes budžetu pēc iepirkuma procedūras rezultātiem

Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.2.punkts
3. Nodrošināšana ar Darba apģērbu saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes budžetu pēc iepirkuma procedūras rezultātiem Ventspils brīvostas pārvaldes koplīgums 3.2.punkts