Personas datu apstrāde videonovērošanas ietvaros

1. Personas datu apstrāde videonovērošanas ietvaros tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar Ventspils brīvostas pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) īpašuma, Pārvaldes un trešo personu tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu aizskārumu gadījumā un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

2. Datu subjektu par videonovērošanu informē videonovērošanas vietās izvietojot informatīvas zīmes, ar kurām datu subjektus brīdina par to, ka Pārvaldes pārvaldītajā akvatorijā, tai piegulošajā teritorijā, Pārvaldei pakļauto ēku telpās un to apkārtnē notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju.

3. Datu subjektam nokļūstot Pārvaldes pārvaldītajā akvatorijā, tai piegulošajā teritorijā, ienākot Pārvaldei pakļauto ēku telpās vai to apkārtnē, kur tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti datu subjekta videoattēli un laiks, kad datu subjekts ir apmeklējis telpas, atradies ostas akvatorijā vai teritorijā. Videonovērošana netiek veikta vietās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu (atpūtas zonās u.tml.). Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir pamatā vērstas uz ēku gaiteņiem, ieeju/izeju zonām, ēku perimetra, ostas akvatorijas un citām augsta riska zonām Pārvaldes pārvaldītajos īpašumos.

4. Videonovērošana ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārvaldes vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiek veikta uz  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu pamata, t.i. Personas datu apstrāde Pārvaldei ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas juridiskas vai fiziskas personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, ja Personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu), kā arī Pārvaldes un trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem strīdīgu jautājumu risināšanā).

5. Videonovērošanas ieraksti norādīto mērķu sasniegšanai tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā nav atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējams, palīdz Pārvaldei vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas pabeigšanas brīdim.

6. Personas datu saņēmēji var būt Pārvaldes pilnvarotie darbinieki, Pārvaldes piesaistītie personas datu apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, citi tiesību subjekti saistošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.