2022.gada 31.augusts

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 31.augusta sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.jūlija sēdes protokola Nr. 15/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 28.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr. 16/2022 apstiprināšanu.
 3. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 7 mēnešos.
 4. Par 2022.gada budžeta 1.pusgada izpildi.
 5. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada 1.pusgada pārskatu.
 6. Par AS “Ventspils Grain Terminal” iesniegumiem.
 7. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 8. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 9. Par SIA “Hydraulik Bauteile Baltic” iesniegumu.
 10. Par SIA “Bucher Municipal” iesniegumiem.
 11. Par SIA “Ultraplast EU” iesniegumiem.
 12. Par vienošanos ar SIA “Aspired” par parāda samaksu.
 13. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 14. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 23.februāra lēmuma Nr.4/15 “Par Ventspils brīvostas maksām”  4.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu.
 15. Par Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu loču nogādāšanu uz vai no kuģiem.
 16. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā audita Nr.2021/4 ieteikuma ieviešanu.
 17. Par grozījumiem 2022.gada budžetā grozījumiem.
 18. Par 2022.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi 1-6.mēnešos.
 19. Par atalgojumu koriģēšanu, ņemot vērā inflāciju.
 20. Par gruntssūcēja “Dzelme” berbouta līgumu.
 21. Par biedrībai “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija”  piešķirtās apbūves tiesības apgrūtināšanu ar lietu tiesībām.
 22. Par A.Zvana iesniegumu.
 23. Par izsoli par apbūves tiesību piešķiršanu saules paneļu būvniecībai uz zemes gabaliem vai to daļām.
 24. Par objekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu.
 25. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 28.septembra sēdes dienas kārtību.