Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /102
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, tālr. numurs 29215980, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (1.pielikums), būvdarbu apjomu tabulās (8.pielikums) un tehniskajā dokumentācijā (9.pielikums) noteikto.

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 8.pielikumā, kas kopā ar tehnisko dokumentāciju (šī nolikuma 9.pielikums) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.

Būvdarbu izpildes vieta: Ventspils brīvostas piestātne Nr.35A, Dzintaru iela 102C, Ventspils.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Būvdarbi sadalīti 2 (divās) kārtās:

Nr.

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.kārta

Atdurpāļa  Nr.4 pārbūve, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju (šī nolikuma 9.pielikums).

90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.kārta

Atdurpāļa  Nr.3 pārbūve, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju (šī nolikuma 9.pielikums).

90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.

Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā izsludinātā iepirkuma priekšmeta apjomu, nerealizējot būvdarbu 2.kārtu “Atdurpāļa  Nr.3 pārbūve”.

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas katrai kārtai.

Garantijas termiņš: ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 28.novembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.11.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
25.10.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
29215980
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 28.novembrim plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
AS "BMGS"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve
Līguma cena:
1 729 697.75
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
28.12.2022