Informācija par darba samaksu

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajā daļā un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr. 225 Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām noteiktajām prasībām, Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāk – pārvalde) publicē datus par amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Darba samaksa amatpersonām (darbiniekiem) tiek maksāta atbilstoši Darba likumam un Ventspils brīvostas valdē apstiprinātajam budžetam.

Pārvalde maksā amatpersonām (darbiniekiem) piemaksas Darba likumā noteiktajos gadījumos - par papildus darbu (aizvietojot prombūtnē esošu darbinieku, pildot vakanta amata darba vai papildus amata aprakstā noteiktos pienākumus), par nakts darbu, par virsstundu darbu, par darbu svētku dienā. Pārvalde maksā tās amatpersonām (darbiniekiem) Ventspils brīvostas pārvaldes koplīgumā noteiktos pabalstus.

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

 

Nr.

Amata pamatfunkcija

Amatu vienību 
skaits

Mēnešalgas minimālais
 un maksimālais apmērs (bruto, euro)

  Vidējās mēnešalgas apmērs (bruto, euro)

1.

Administratīvā funkcija

12

3785-10853

4620

2.

Grāmatvedības un finanšu funkcija

9

924-3615

1808

3.

Iekšējā audita funkcija

 

 

 

4.

Informācijas tehnoloģiju funkcija

1

1747

1747

5.   9.

Juridiskā un personālvadības funkcija

4

924-3615

1894

6.

Komunikācijas un sabiedriskās attiecības funkcija

1

1749

1749

7.    11.

Sekretariāta un lietvedības funkcija

3

551-1902

1031

8.

Pamatdarbības funkcija

48*
(31**)

924-2500
4,661-10,262

1610                          7,97

10.

Saimnieciskā funkcija

6

382-835

531

12.

Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums

146*
(131**)

611-1590
2,919-7,878

984     
4,22

13.

Apsardzes un drošības funkcija

9*
(8**)

562
2,864-3,006

562                            2,94

14.

Biznesa attīstības funkcija

5

1342-1749

1453

15.

Kvalitātes vadības funkcija

 

 

 

 
* kopējais darbinieku skaits attiecīgajā amata grupā
** t.sk., darbinieku skaits, kuriem noteikta stundas tarifa likmes darba samaksa

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr. p.k. Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva
Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Piemaksa par nakts darbu 50% Darba likuma 67.pants
2. Piemaksa par virsstundu darbu 100% Darba likuma 68.pants
3. Piemaksa par darbu svētku dienā 100% Darba likuma 68.pants
4. Piemaksa par papildus darbu, t.sk., prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu pildīšanu, ja amata pienākumi pārsniedz aizvietotāja ikdienas tiešos amata pienākumus un tiek pildīti paralēli tiešajiem amata pienākumiem līdz 50% Darba likuma 65.pants, rīkojums, Darba līgums, Ventspils brīvostas valdes 2012.gada 23.novembrī ar lēmumu Nr.15/3 apstiprināts nolikums par personāla aizvietošanas piemaksas apmēru
5. Prēmija par labu un apzinīgu, teicamu un pašaizliedzīgu darbu individuāli Rīkojums
6. Prēmija par darbinieka ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 1/4 no kopējā ikgadējā prēmijas fonda ceturksnī Ar Ventspils brīvostas valdes 2012.gada 21.decembra lēmumu Nr.16/4 apstiprināts nolikums par personālsastāva prēmēšanas nosacījumiem, saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžetu,
Komisijas sēdes nolēmumu, rīkojumu
7. Piemaksa veicot piesārņoto ūdeņu pieņemšanu no kuģiem un nodošanu attīrīšanas iekārtām 20%  Ventspils brīvostas pārvaldes 2014.gada 15.maija noteikumi par kārtību, kādā aprēķināma piemaksa par darbu kaitīgos apstākļos Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupā
8. Piemaksa par naftas produktu atkritumu realizāciju Papildus samaksas fonds tiek sadalīts starp kuģa komandas locekļiem, piemērojot koeficientus no 0,065 līdz 0,096 Ventspils brīvostas pārvaldes 2014.gada 6.maija noteikumi par piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupas darbinieku papildus samaksu no ieņēmumiem par naftas produktu atkritumu realizāciju
9. Piemaksa par darbu (mainīgā algas daļa) Loču kuģu grupā
Piemēro formulu:
P=(M : Kst) x Dst x (L x 40%)
P - piemaksas apmērs darbiniekam; 
M - LKG kuģu „Kaija” un „Ronis” kopējās motorstundas, kas saistītas ar loču apkalpošanu;
Kst - kopējais nostrādātais LKG kuģu „Kaija” un „Ronis” darbinieku stundu skaits mēnesī;
Dst - darbinieka nostrādāto stundu skaits mēnesī; L – darbinieka stundas likme.

Ventspils brīvostas pārvaldes 2018.gada 21.decembra noteikumi par kārtību, kādā aprēķināma mainīgā algas daļa Loču kuģu grupā

10. Par pārvadājumu darba veikšanu reidā, un no reida Loču kuģu grupas komandai 17,- EUR/st Ventspils brīvostas pārvaldes 2014.gada 19.decembra rīkojums Nr.372/O
11. Par h/k Kapteinis Orle pakalpojuma sniegšanu kuģa komandai 20% no ieņēmumu summas Ventspils brīvostas pārvaldes 2014.gada 15.decembra noteikumi par h/k "Kapteinis Orle" kuģa komandas papildus samaksu, sniedzot pakalpojumus
12. Piemaksa par ostā ievesto un no ostas izvesto kuģu vienu bruto tonnu saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžetu mainīgais algu fonds par 1 BT 0,004 EUR Saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžetu
13. Atlīdzība par darbu iepirkumu komisijā no 400,- līdz 500,- EUR/mēn.

Saskaņā ar Ventspils brīvostas valdes lēmumu un Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžetu

 

Informācija par sociālajām garantijām

Nr. p.k Sociālās garantijas veids
Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu ģimenē 1145,- EUR Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.1.punkts
2. Pabalsts skolai nepieciešamā iegādei bērnam 145,- EUR Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.2.punkts
3. Pabalsts darbinieka tuvinieka (vecāka, bērna, laulātā) nāves gadījumā 430,- EUR Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.3.punkts
4. Pabalsts darbinieka nāves gadījumā 645,- EUR Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.4. punkts
5. Papildus apmaksāts atvaļinājums atkarībā no darba stāžā 2-6 darba (kalendārās) dienas Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.5. punkts
6. Pabalsts darba devēja likvidācijas vai darbinieka skaita samazināšanas gadījumā atkarībā no nostrādātā darba laika (sākot ar 2 gadiem) no 1 līdz 3 mēnešu vidējās izpeļņas apmēra Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.9. punkts
7. Pabalsts sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu pensijas vecuma sasniegšanas gadījumā atkarībā no nostrādātā darba laika (sākot no 2 gadiem) no 1 līdz 3 mēnešu vidējās izpeļņas apmēra Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.10.punkts
8. Pabalsts sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju no 50 līdz 500,- EUR Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.11.punkts
9. Veselības apdrošināšana saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžeta līdzekļiem un iepirkuma procedūras rezultātiem Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.12. punkts
10. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes gada budžeta līdzekļiem un iepirkuma procedūras rezultātiem Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.13. punkts
11. Mācību atvaļinājums saglabājot darba algu izmaksā darba algu, ja noteikts normālais darba laiks;
izmaksā vidējo izpeļņu, ja noteikts summētais darba laiks
Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.14. punkts
12. Apmaksā SOLAS, radiolokācijas trenažieru apmācības, darba diplomu un apliecību maiņas izdevumus saskaņā ar mācību iestādes noteikto maksu Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.15. punkts
13. Sakarā ar darba braucienu vai komandējumu apmaksāti ceļa izdevumi, dienas nauda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto apmēru Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 2.16., 2.17. punkts
14. Kompensēti ēdināšanas izdevumi un noteikta bezmaksas ēdināšana kuģa apkalpēm saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes budžetu, līdz 68,- EUR/mēn. Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.5. punkts
  Darba aizsardzības veids    
1. Speciālo medicīniski Optisko redzes korekcijas līdzekļu izmaksu segšana reizi gadā līdz 145,-EUR Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.3. punkts
2. Nodrošināšana ar nepieciešamajiem Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes budžetu un iepirkuma procedūras rezultātiem
Ventspils brīvostas pārvaldes koplīguma 3.2.punkts
3. Nodrošināšana ar Darba apģērbu saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes budžetu un iepirkuma procedūras rezultātiem
Ventspils brīvostas pārvaldes koplīgums 3.2.punkts