Kontakti

Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana

Projekta Nr.6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu drošības līmeni Ventspils brīvostā, veicot ostas hidrotehnisko būvju pārbūves un atjaunošanas darbus, tādējādi saglabājot esošo kuģošanas drošību ostas akvatorijā un nepieļaujot tās pazemināšanos.

Projekta galvenās darbības ir Ventspils brīvostas koplietošanas infrastruktūras atjaunošana – Ziemeļu un Dienvidu molu atjaunošana, krastu nostiprinājumu pārbūve, piestātņu viļņošanās slāpēšana un citi ar ostas koplietošanas hidrotehniskajām būvēm saistīti darbi.

Būtiskākie sagaidāmie projekta rezultāti un ekonomiskie ieguvumi:

  • uzturēta nemainīgi augsta, ostu drošības prasībām atbilstoša navigācijas drošība Ventspils brīvostas akvatorijā;
  • nodrošināta netraucēta kuģu satiksme, kuģošanas drošība un ostas funkcionalitātes ilgtspēja pie Ventspils brīvostas noteikumos noteiktajiem laika apstākļu ierobežojumiem, proti, saglabāta ostas darbspēja pie vēja ātrumiem līdz 14 m/s;
  • nodrošināta pasažieru un kravu jūras transporta, kā arī ostas pārvaldes kuģu (naftas piesārņojuma savācējkuģu, ūdenslīdēju, dziļuma mērīšanas u.c.) stāvēšanas un apkalpošanas drošība atbilstoši Ventspils brīvostas noteikumos noteiktajām piestātņu ekspluatācijas slodzēm;
  • atvieglota ostas teritorijā un jūrā radušos avāriju seku likvidēšana;
  • radīti priekšnoteikumi vidēji ar vienas ostā pārkrautās tonnas pārvadāšanu saistītās negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai – piemēram, nepalielinoties kuģu dīkstāvēm ostā, nepalielināsies kuģu dzinēju darbības rezultātā radītās emisijas;
  • kvantitatīvie ekonomiskie ieguvumi sabiedrībai no projekta īstenošanas saistīti, galvenokārt, ar ieguvumiem no kuģu dīkstāvju un ar to saistīto kuģu radīto CO2 izmešu nepalielināšanās Ventspils brīvostā, ieguvumi no kuģu radīto NOx, NMGOS, PM izmešu samazināšanās, kā arī, no kravas transporta un pasažieru ceļā pavadītā laika nepalielināšanās.

Projekts Nr.6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 142 562,50 EUR, tai skaitā, plānotais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā ir 15 421 178,12 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2022.gada 13.jūnijam.

Jaunumi un aktualitātes: 

15.12.2017. Vairāk nekā 18 miljonus eiro ieguldīs Ventspils ostas hidrobūvju atjaunošanā 

01.03.2018. Sāksies būvdarbi uz Dienvidu mola 

14.03.2018. Sākuši atjaunot Dienvidu molu 

19.04.2018. Turpinās būvdarbi Dienvidu molā

08.06.2018. Izsludināts iepirkums Ventspils ostas Ziemeļu mola atjaunošanai 

01.08.2018. Pilsētas svētkos varēs doties pastaigāties pa atjaunoto Dienvidu molu

28.08.2018. Dienvidu mols atkal atvērts pastaigām 

05.10.2018. Sākta krasta nostiprinājuma pārbūve pie Dienvidu mola

19.12.2018. Noslēgts līgums par Ventspils ostas Ziemeļu mola atjaunošanu 

22.01.2019. Priekšā vērienīgs būvniecības gads 

12.03.2019. Ziemeļu mols laikmeta griežos

21.05.2019. Pilnā sparā atjauno Ziemeļu molu

20.08.2019. Pabeigta krasta nostiprinājuma pārbūve pie Dienvidu mola

24.09.2019. Molu atjauno, turpinot tā ekspluatāciju 

27.12.2019.  Gada spilgtākie notikumi Ventspils ostā 2019. gadā

17.03.2020. Turpinās Ziemeļu mola atjaunošanas darbi

18.06.2020. Turpinās Ventspils Ziemeļu mola atjaunošanas darbi

12.11.2020. Noslēgumam tuvojas Ventspils Ziemeļu mola atjaunošanas darbi

27.04.2021. Noslēgusies Ziemeļu mola atjaunošana

12.05.2022. Ventspils brīvosta atjauno priekšostas krasta nostiprinājumu  

12.09.2022. Sāks zemūdens nogāzes stiprināšanu Ventspils brīvostas priekšostas daļā

30.11.2022. Noslēgusies krasta stiprinājumu atjaunošana

28.02.2023. Noslēdzies 18 miljonu vērtais Ventspils ostas hidrobūvju atjaunošanas projekts

29.06.2023. Kohēzijas fonda līdzfinansētais ostas hidrobūvju atjaunošanas projekts ir sekmīgi noslēdzies