Kontakti

Likumi un regulējumi

Ventspils brīvostas darbību nosaka Ostu likums (1994.), Ventspils brīvostas likums (1997.), kā arī likums Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās (2002.).

Ostu likums reglamentē Latvijas ostu darbības principus un pārvaldes kārtību. Likums nosaka arī brīvostas pārvaldes struktūru un galvenos pienākumus, kuģu satiksmes operatīvās vadības un kontroles principus, kā arī citus ostu darbības jautājumus.

Likums paredz, ka ostas akvatorija ir valsts īpašums un atrodas Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā, savukārt ostas teritorijas sauszemes daļa var būt valsts, pašvaldības, juridiskas vai fiziskas personas īpašums. Ostas kopējās hidrotehniskās būves (moli, straumes regulēšanas dambji, viļņlauži, krasta nostiprinājumi, fārvateri, peldošās navigācijas iekārtas un ierīces ir valsts vai pašvaldības īpašums. Citas ostas kopējās hidrotehniskās būves var būt arī citu fizisku vai juridisku personu īpašums. Ventspils brīvostas pārvalde ir tiesīga iznomāt vai izīrēt tai valdījumā nodoto valstij un pašvaldībai piederošo zemi, kā arī uz šīs zemes celt ostas darbībai nepieciešamās ēkas (būves).

Ventspils brīvostas likums līdztekus Ostu likumā noteiktajiem nosacījumiem paredz uzņēmējdarbības īstenošanas kārtību Ventspils brīvostas teritorijā. Likums nosaka Ventspils brīvostas darbības principus un pārvaldes kārtību, lai veicinātu Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, investīciju piesaisti, ražošanas un pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darbavietu radīšanu. Likums Ventspils brīvostas pārvaldei dod tiesības slēgt ar uzņēmumiem līgumu, kas ir priekšnoteikums tālākai licences izsniegšanai uzņēmējdarbības veikšanai brīvās ekonomiskās zonas režīmā.

Likums Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka Ventspils brīvostā licencētajām uzņēmējsabiedrībām piemērojamo netiešo (muitas, dabas resursu, akcīzes, pievienotās vērtības) un tiešo (uzņēmumu ienākuma, nekustamā īpašuma) nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību.

Ventspils brīvostas pārvalde