Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošanas būvuzraudzība
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /55
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Būvobjekta “Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana” būvuzraudzība saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

Būvdarbu un būvuzraudzības izpildes vieta: Ventspils.

Būvuzraudzības darbu līguma izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana” pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvuzraudzība jāuzsāk pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 7.pielikums).

Būvdarbu izpildes termiņš:

Būvdarbu izpildes termiņš 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums.

Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.

Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 20.jūlijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā.

Iepirkums izsludināts EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59571

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.07.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
28.06.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Arnis Mazalis
Tālrunis:
29353242
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 20.jūlijam plkst.1400 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Tehnisku iemeslu dēļ nav pievienots Nolikuma 10.pielikums.
Lēmuma datums:
02.07.2021