Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Telpu un terases remonts Jāņa ielā 19, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2023 /97
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Telpu un terases remonts Jāņa ielā 19, Ventspilī (turpmāk – Objekts) saskaņā ar Darbu tāmē (2.pielikums) noteikto. Iepirkuma priekšmets ietver:
 • Telpu Nr. 104, Nr. 105 un gaiteņa remontu ar kopējo platību līdz 40 m2;
 • Ceturtā stāva terases seguma nomaiņu līdz 60 m2 platībā.
 1. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).
 2. Darbu izpildes vieta: Jāņa iela 19, Ventspils.
 3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 4. Darbu izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
 5. Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
 6. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas.
 7. Ieinteresētais piegādātājs pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus var veikt Objekta apsekošanu, iepriekš saskaņojot laiku ar Nolikumā minēto Pasūtītāja pārstāvi: ēku pārzinis – sagādnieks  Raimonds Ādams, m.t.nr.: +371 29258291.
 8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 31.oktobrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
31.10.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Raimonds Ādams
Tālrunis:
29258291
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 31.oktobrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 31.oktobrī plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.