Informācija par ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un finanšu pārredzamību

Informācija par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/352, ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finanšu pārredzamību (turpmāk – Regula).

1. Ventspils brīvostas pārvalde minimālās prasības ir noteikusi tikai velkoņu pakalpojumu sniegšanai (minimālās prasības skatīt šeit), pārējiem ostas pakalpojumu sniedzējiem nav noteiktas nekādas atsevišķas minimālās prasības, papildus normatīvajos aktos noteiktajām (Regulas 4. pants “Ostas pakalpojumu sniegšanas minimālās prasības”).

2. Ventspils brīvostā nav noteikti ierobežojumi ostas pakalpojumu sniedzēju skaitam (Regulas 6. pants “Ostas pakalpojumu sniedzēju skaita ierobežojumi”).

3. Ventspils brīvostas pārvaldes finanšu pārskati un grāmatvedība tiek organizēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri paredz Regulā atrunāto atsevišķo uzskaiti ES fondu finansējumam u.c. (Regulas 11. pants “Finansiālo attiecību pārredzamība”).

4. Ventspils brīvostas maksas par ostu pakalpojumiem tiek noteiktas saskaņā ar Regulu – pārredzamā, objektīvā un nediskriminējošā veidā, par pamatu ņemot salīdzinošās novērtēšanas metodi. Novērtēšanā tiek salīdzināti citu tirgus dalībnieku (Baltijas Jūras Austrumkrasta ostu) izcenojumi līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā un maksu apmērs tiek noteikts balstoties uz iegūto tirgus informāciju. Lēmumu par maksu apjomiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieņem Ventspils brīvostas valde. (Regulas 12. pants “Maksa par ostu pakalpojumiem”).

5. Maksa par Ventspils ostas infrastruktūras lietošanu tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos un Regulā noteikto kārtību. Tā ir viegli identificējama lietotājam. Lēmumu par maksu apjomiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieņem Ventspils brīvostas valde. (13. pants “Maksas par ostu infrastruktūras lietošanu”).

6. Ventspils brīvostas pārvaldei ir izstrādātas vadlīnijas Regulas 15.panta ieviešanai, kas ietver kompleksu pasākumu kopumu apspriedēm ar ostas lietotājiem un citām ieinteresētajām personām. Cita starpā, apspriežu iniciēšanai ir izveidota īpaša sadaļa Ventspils brīvostas pārvaldes interneta vietnē. (15. pants “Apspriešanās ar ostas lietotājiem un citām ieinteresētajām personām”).

7. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra noteikumiem Nr. 62 ”Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums” Ventspils brīvostas valde izskata visa sūdzības par Regulas pārkāpumiem (Regulas 16. pants “Sūdzību izskatīšana”; 17. pants “Atbildīgās iestādes”).