Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 /128KF
Iepirkuma apraksts:

Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5”.

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Būvuzraudzības darbu izpilde objektā:

Objekta nosaukums

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu izpildes termiņš

Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5

2018.gada augusts

 11 mēneši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvuzraudzības izpildes termiņš - no  būvuzraudzības līguma noslēgšanas brīža  līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītāja pārstāvim 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.

Būvuzraudzība tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2018.gada 17.augusta  plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Ar tehnisko projektu papīra formātā Pretendenti var iepazīties Ventspils brīvostas pārvaldes telpās Jāņa ielā 19, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku Viktoriju Bursakovsku (tālrunis 63602308, e-pasts: viktorija@vbp.lv).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Firma L4"
Līguma priekšmets:
Būvuzraudibas darbu izpilde objektā "Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5, Ventspils"
Līguma cena:
11600
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
06.09.2018