Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 /159ERAF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma priekšmets: Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.

Būvdarbu izpildes vieta – Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu

izpildes laiks

Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

2018.gada decembris

12 mēneši (365 kalendārās dienas)

(no brīža , kad saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā )

 

nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;

būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;

fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Teritorija Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī, kur paredzēti būvdarbi, ir brīvi pieejama apskatei.

Iepirkumā paredzētie darbi tiek īstenoti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” projekta “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, Nr. 3.1.1.5./16/A/009, ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2018.gada 20.decembra plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā.

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 20.decembra plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.12.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "AIMASA"
Līguma priekšmets:
Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība VATP
Līguma cena:
4 904 481.15
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
22.02.2019