Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Grunts sūcēja kuģa piegāde
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2018 /147
Iepirkuma apraksts:

Jauna grunts sūcēja kuģa izgatavošana, testēšana, reģistrēšana saskaņā ar Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksaprasībām, darbinieku instruktāža un piegāde Ventspils brīvostas vajadzībām.

Norēķini par iepirkuma priekšmetu tiek plānoti kā nomaksa. Pretendentam ir jānodrošina finanšu līzings (uz laika periodu 12 (divpadsmit) gadi) vai cits līdzvērtīgs finanšu pakalpojums, kas ļaus Pasūtītājam norēķināties pa daļām, iegūstot iepirkuma priekšmetu īpašumā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2019.gada 07.februāra plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro).

Pretendenti, kas ir atzīti par atbilstošiem Pretendentu atlasē un kuru piedāvājumi ir atzīti par atbilstošiem Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē, tiek vērtēti atbilstoši sekojošiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem ar sekojošu īpatsvaru:

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1

Cena (K1): piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN

90

2

Garantijas laiks mēnešos (K2):

10

 

Kopā:

100

 

Piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu, atbilstoši kritērijam K1, tiks piešķirti 90 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamajiem piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 90 x (zemākā līgumcena / izvērtējamā piedāvājuma līgumcena);

Piedāvājumam ar vislielāko garantijas laiku jeb kritērijam K2  tiks piešķirti 10 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamajiem piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits =10 x (izvērtējamais garantijas laiks / vislielākais garantijas laiks). Aprēķini tiks veikti pēc vispārējiem matemātikas pamatprincipiem, rezultātu noapaļojot ar diviem cipariem aiz komata.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.02.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
E-pasts:
normunds@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

iepirkumi@vbp.lv

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 07.februārim plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Beidzies piedāvājumu derīguma termiņš
Lēmuma datums:
06.09.2019