Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 /176 ERAF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma procedūra – atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Objekta nosaukums

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu izpildes termiņš

Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

2019.gada janvāris

12 mēneši (no brīža , kad saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvuzraudzības izpildes termiņš - no  būvuzraudzības līguma noslēgšanas brīža  līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.

Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros (turpmāk tekstā ERAF atbalsta programma). Projekta nosaukums ERAF programmā “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, identifikācijas Nr. 3.1.1.5/16/A/009.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2019.gada 14.janvāra plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Ar tehnisko projektu papīra formātā var iepazīties Ventspils brīvostas pārvaldes telpās Jāņa ielā 19, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku Ingaru Pazņikovu (tālrunis 63602324, e-pasts: ingars.paznikovs@vbp.lv).

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
14.01.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkumu komisijas sastāvs: Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils brīvostas valdes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.3/15 „Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisijām” (ar 14.10.2016. lēmuma Nr.13/2 grozījumiem) sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi:  Irina Boļezina, Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis, Komisijas sekretāre: Ilze Remerte

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Firma L4"
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā "Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība VATP"
Līguma cena:
78220
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
08.03.2019