Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /11ERAF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Būvdarbu izpildes vieta – Ganību iela 103, Ventspilī.

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Orientējošais līguma noslēgšanas laiks

Būvdarbu

izpildes laiks

Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī

2019.gada aprīlis/maijs

12 mēneši

 

nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;

būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;

fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Teritorija Ganību ielā 103, Ventspilī, kur paredzēti būvdarbi, ir brīvi pieejama apskatei.

Iepirkumā paredzētie darbi tiek īstenoti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” projekta “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī”, Nr. 3.1.1.5./16/A/013, ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2019.gada 29.aprīļa plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 29.aprīļa plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.04.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
08.02.2019
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Papildus vienošanās (dokuments publicēts 20.03.2020)Līgums (dokuments publicēts 05.06.2019)Ziņojums (dokuments publicēts 09.05.2019)Nolikuma skaidrojumi Nr.6 (dokuments publicēts 18.04.2019)Nolikuma grozījumi Nr.5_tāme (dokuments publicēts 04.04.2019)Nolikuma grozījumi Nr.5 (dokuments publicēts 04.04.2019)Nolikuma skaidrojumi Nr.5 (dokuments publicēts 03.04.2019)Nolikuma grozījumi Nr.4_tāme (dokuments publicēts 03.04.2019)Nolikuma grozījumi Nr.4 (dokuments publicēts 03.04.2019)Precizētās būvprojekta sadaļas_apkopojums 8 (nolikuma 3.grozījumi) (dokuments publicēts 25.03.2019)Precizētās būvprojekta sadaļas_apkopojums 7 (nolikuma 3.grozījumi) (dokuments publicēts 25.03.2019)Precizētās būvprojekta sadaļas_apkopojums 6 (nolikuma 3.grozījumi) (dokuments publicēts 25.03.2019)Precizētās būvprojekta sadaļas_apkopojums 5 (nolikuma 3.grozījumi) (dokuments publicēts 25.03.2019)Precizētās būvprojekta sadaļas_apkopojums 4 (nolikuma 3.grozījumi) (dokuments publicēts 25.03.2019)Precizētās būvprojekta sadaļas_apkopojums 3 (nolikuma 3.grozījumi) (dokuments publicēts 25.03.2019)Precizētās būvprojekta sadaļas_apkopojums 2 (nolikuma 3.grozījumi) (dokuments publicēts 25.03.2019)Precizētās būvprojekta sadaļas_apkopojums 1 (nolikuma 3.grozījumi) (dokuments publicēts 25.03.2019)Konsolidēts nolikums ar nolikuma grozījumiem Nr.3 (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_9 sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_8.2. sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_8.1 sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_7.3.sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_7.2. sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_7.1. sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_6 sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_5 sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_4 sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_3 sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_2 sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_Būvprojekts_1 sadaļa (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_9.pielikums (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_8.pielikums (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_6.pielikums (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_4.pielikums (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_3.pielikums (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_2.pielikums (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_1.pielikums (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3 (dokuments publicēts 25.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.2 (dokuments publicēts 18.03.2019)Nolikuma grozījumi Nr.1 (dokuments publicēts 04.03.2019)Tehniskā dokumentācija_5 (dokuments publicēts 08.02.2019)Tehniskā dokumentācija_4 (dokuments publicēts 08.02.2019)Tehniskā dokumentācija_3 (dokuments publicēts 08.02.2019)Tehniskā dokumentācija_2 (dokuments publicēts 08.02.2019)Tehniskā dokumentācija_1 (dokuments publicēts 08.02.2019)11.PIELIKUMS_TITULLAPA (dokuments publicēts 08.02.2019)10.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)9.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)8.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)7.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)6.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)5.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)4.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)3.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)2.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)1.PIELIKUMS (dokuments publicēts 08.02.2019)Nolikums (dokuments publicēts 08.02.2019)
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ostas celtnieks"
Līguma priekšmets:
Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī
Līguma cena:
4 100 000.96
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
29.05.2019
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ostas celtnieks"
Līguma priekšmets:
Par papildus darbiem objektā "Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī"
Līguma cena:
218 913.86
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
16.03.2020