Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /33KF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma procedūra – atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī””.

Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī” (9.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu objektam “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī” (3. un 3.1.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi: 1.posms – Būvprojekta izstrāde: Būvprojekta izstrāde un būvvaldes atzīmes saņemšanas uz apliecinājuma kartes par projektēšanas nosacījumu izpildi 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.

2.posms - Autoruzraudzības nodrošināšana:

Objekta būvdarbu veikšanas laiks – orientējoši 3 (trīs) mēneši (saskaņā ar 3. un 3.1.pielikumu), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2019.gada 30.aprīlim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.04.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkumu komisijas sastāvs: Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils brīvostas valdes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.3/15 „Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisijām” (ar 14.10.2016. lēmuma Nr.13/2 grozījumiem) sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi:  Irina Boļezina, Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis, Komisijas sekretāre: Ilze Remerte

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Projekts 3"
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un autoruzraudzība objektam " Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves(ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī"
Līguma cena:
24600
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
06.08.2019