Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana

The Freeport of Ventspils, collection of marine waste, oil waste, garbage, sewage, waste noxious liquid substances, ventbunkers, Ventspils labiekārtošanas kombināts, Ūdeka, Ventamonjaks serviss, Dzintarjūra, Eko Osta

Ventspils brīvostā kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana no kuģiem notiek atbilstīgi MARPOL 73/78 un Helsinku komisijas (HELCOM) rekomendācijai, ievērojot Latvijas Ministru kabineta noteikumus Nr. 455 Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un izstrādes kārtība prasībām, kā arī saskaņā ar Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu Ventspils brīvostā.

Ventspils brīvostā no kuģiem pieņem visas MARPOL 73/78 Konvencijas pielikumos norādītās atkritumu grupas, t.sk. naftas atkritumus (naftu saturošie nosēdumi, sateces ūdeņi, kravas tilpņu mazgāšanas ūdens, netīrais balasta ūdens u.c.), atkritumus (pārtikas atkritumi, plastmasa u.c.), notekūdeņus (no tualetēm) un šķidrās kaitīgās vielas (kravu pārpalikumi, pirmsmazgāšanas ūdens, tilpņu mazgāšanas ūdens u.c.). Kuģu radīto atkritumu pieņemšanu un nodošanu licencētām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām organizē kuģu aģenti.

 

Ventbunkers

Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602
Tālrunis: +371 63602501
Fakss:+371 63602504
Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana, Ventspils brīvosta, naftas atkritumi, notekūdeņi, šķidrās kaitīgās vielas, pārtikas atkritumi, Ventbunkers

AS Ventbunkers apkalpo tankkuģus pie piestātnēm Nr. 31 un Nr. 32, bet pieņem ar naftas produktiem piesārņoto tankkuģu balasta ūdeņus, sateču ūdeņus un kravas tanku mazgājamos ūdeņus arī no piestātnēs Nr. 30 un Nr. 33 stāvošajiem tankkuģiem. Ventbunkers attīrīšanas iekārtu maksimālā jauda ir 20 000 m³ diennaktī un maksimālais pieņemšanas ātrums no četrām piestātnēm vienlaicīgi ir 600 m³/h. Iekārtas var pieņemt un attīrīt notekūdeņus ar augstu naftas produktu piesārņojumu. Ventbunkers pieņem arī ar naftas produktiem piesārņotus cietos atkritumus un nešķirotus cietos sadzīves atkritumus.

 

Ventspils labiekārtošanas kombināts

Pils iela 12, Ventspils, LV−3601
Tālrunis: +371 63622747
Fakss: +371 63622354
E-pasts: vlk@ventspils.lv
www.vlk.lv
Ventspils Labiekārtošanas kombināts, Ventspils brīvosta, Atkritumu un piesārņoto ūdeņu savākšana,naftas atkritumi, notekūdeņi, šķidrās kaitīgās vielas, pārtikas atkritumi

PSIA Ventspils labiekārtošanas kombināts no piestātnēm Nr. 1−28,50, 51, 53, 37 tieši no kuģiem savāc nešķirotus sadzīves atkritumus un nogādā tos Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu poligonā PentuļiVentspils labiekārtošanas kombināts (pēc iepriekšēja pasūtījuma) pieņem no kuģiem ekspluatācijas laikā radušos bīstamos atkritumus (luminiscējošās lampas, akumulatorus, kā arī tādu kuģu pārtikas atkritumus, kuru iepriekšējā apmeklējuma osta nav Eiropas kopienas osta, tāpēc saskaņā ar 19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1069 / 2009 un Komisijas regulas (ES) Nr. 142 / 2011 prasībām tie nodalāmi no citiem cietajiem atkritumiem un utilizējami kā bīstamie atkritumi).

 

Ūdeka

Talsu iela 65, Ventspils, LV−3602
Tālrunis: +371 63661495
Fakss: +371 63661912
E-pasts: udeka@ventspils.lv
www.udeka.lv
Ūdeka, Ventspils brīvosta, Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana, naftas atkritumi, notekūdeņi, šķidrās kaitīgās vielas, pārtikas atkritumi

PSIA Ūdeka pie 19. piestātnes no piesārņoto ūdeņu savācēju kuģiem Užava un Venta pieņem sadzīves notekūdeņus to tālākai nogādei uz kolektoru. Pie piestātnes Nr. 40a  ir izveidots kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkts tiešai notekūdeņu novadīšanai no kuģa pilsētas kanalizācijas sistēmā.

 

Ventspils brīvostas pārvalde

Jāņa iela 19, Ventspils, LV−3601
Tālrunis: +371 26558802
e-pasts: venta@vbp.lv
www.portofventspils.lv
Ventspils brīvostas pārvalde, Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana, naftas atkritumi, notekūdeņi, šķidrās kaitīgās vielas, pārtikas atkritumi

Ventspils brīvostas pārvalde apkalpo kuģus pie piestātnēm Nr. 1−26c, 34 −37 un, ja nepieciešams, − arī pie visām pārējām ostas piestātnēm. Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu Užava un Venta sūkņu sistēmu jauda ar naftas produktiem piesārņotā ūdens (sateces, kravas tanku mazgājamo ūdeņu, nogulšņu) savākšanai ir 90m³/h.

 

Ventamonjaks serviss

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV−3602
Tālrunis: +371 63663195
Fakss: +371 63680105
E-pasts: office@ventamonjaks.lv
www.vktranzits.lv

Ventamonjaks serviss, Ventspils_brīvosta, Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana, naftas atkritumi, notekūdeņi, šķidrās kaitīgās vielas, pārtikas atkritumi

 

SIA Ventamonjaks serviss apkalpo kuģus pie piestātnēm Nr. 34, 35a, 36 un pieņem kuģu radītos pārtikas, sadzīves un kuģu ekspluatācijā radītos atkritumus to tālākai nogādei uz Ventspils pilsētas atkritumu poligonu.

 

Dzintarjūra

Sarkanmuižas dambis 26, Ventspils, LV−3601
Tālrunis: +371 63624792
Fakss: +371 63624267
E-pasts: dzintarjura.sia@inbox.lv
www.dzjura.lv
Dzintarjūra, Ventspils brīvosta, Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana, naftas atkritumi, notekūdeņi, šķidrās kaitīgās vielas, pārtikas atkritumi

SIA Dzintarjūra apkalpo kuģus pie piestātnēm Nr. 1−26c, 34−37 un, ja nepieciešams, − arī pie visām pārējām ostas piestātnēm, pieņemot ar naftas produktiem piesārņotos cietos atkritumus tieši no kuģiem, izvedot tos no Ventspils brīvostas teritorijas un nodrošinot to tālāku utilizāciju ar specializētu transportu.

 

Eko Osta

Tvaika iela 39, Rīga, LV−1005
Tālrunis: +371 67393860
Fakss: +371 67393067
Eko osta, Ventspils brivosta, Atkritumu piesārņoto ūdeņu pieņemšana, attīrīšanas iekārtu komplekss, naftas atkritumi, notekūdeņi, šķidrās kaitīgās vielas, pārtikas atkritumi

SIA Eko Osta pieņem naftas produktu un ūdens maisījumu no Ventspils brīvostas kuģiem Užava un Venta pie piestātnes Nr. 19 ar piesārņojumu, kas pārsniedz Ventbunkers attīrīšanas iekārtu jaudu.