Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 22KF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Juris Sīklis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

  • Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
  • Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks – 2020.gada aprīlis.
  • Būvdarbu izpildes laiks – 90 kalendārās dienas.
  • Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
  • Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.
  • Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā EIS www.eis.gov.lv un http:www.portofventspils.lvlvpubliskie-iepirkumi, un, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2020.gada 06.aprīļa plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
  • Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3’000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā.
  • Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 06.aprīlim plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
06.04.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:

Iepirkumu komisijas sastāvs:

Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 17.janvāra lēmumu Nr.213 “Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisiju” sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andis Jansons

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ilze Remerte

Komisijas locekļi: Juris Sīklis, Daiga Mažrima, Anete Dimza

Komisijas sekretāres: Ilze Remerte, Anete Dimza

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Tiks precizēta iepirkuma dokumentācija
Lēmuma datums:
12.03.2020