Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2020.gadā – Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī”
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /92KF
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī:

Objekta nosaukums

Būvdarbu izpildes laiks

Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī

 60 kalendārās dienas* pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā

*neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus

 1. CVP kods – 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).
 2. Būvdarbu līgums noslēgts 2020.gada 17.jūlijā un būvdarbu līguma ietvaros notiek  būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo materiālu pasūtīšana.
 3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
 4. Būvuzraudzības izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
 5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītāja pārstāvim 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.
 6. Būvuzraudzība jāuzsāk sniegt pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Pakalpojumu līgums tiek slēgts saskaņā ar pakalpojumu līguma projektu (šī nolikuma 7.pielikums).
 7. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 8. Būvuzraudzība tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros).
 9. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 19.oktobrim plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
 10. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/44778
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
19.10.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.09.2020
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
25630003
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija: