Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Nomnieka piesaiste ražošanas ēkai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 6
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /1
Iepirkuma apraksts:

2.1.Iepirkuma priekšmets ir nomnieka piesaiste ražošanas ēkai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 6, Ventspilī, uz Iepirkuma dokumentācijā iekļautajiem nosacījumiem, tai skaitā:

 • 2.1.1. Iepirkuma procedūrā ir tiesīgas piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas;
 • 2.1.2. Līgumi par nomnieka piesaisti tiek slēgti ar visiem Pretendentiem, kas iesnieguši noteiktajā laikā savu piedāvājumu veikt šo pakalpojumu, un kuru piedāvājumi atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
 • 2.1.3. Pakalpojuma līguma termiņš – līdz brīdim, kad ēka tiek iznomāta, bet ne ilgāk kā 2022.gada 31.decembris;
 • 2.1.4. Atlīdzība tiek noteikta viena mēneša pilnas nomas maksas apmērā bez PVN, bet ne vairāk kā EUR 30 000,00, bez PVN, kas tiek izmaksāta tikai tam Pretendentam, kurš ir piesaistījis potenciālo nomnieku, un tikai tajā gadījumā, ja piesaistītais nomnieks ir ieguvis nomas tiesības izsoles par nomas tiesību piešķiršanu rezultātā, un ar piesaistīto nomnieku tiek noslēgts ēkas nomas līgums par ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 6, Ventspilī, nomu vismaz uz 5 (pieciem) gadiem. Atlīdzība ietver nodokļu un citus maksājumus, kas atlīdzības gadījumā jāmaksā Ventspils brīvostas pārvaldei, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Atlīdzība tiek izmaksāta pēc tam, kad Ventspils brīvostas pārvalde no nomnieka kopsummā ir saņēmusi nomas maksu viena mēneša pilnas nomas maksas apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa; Piesaistāmajam nomniekam izvirzītās prasības ir norādītas Pielikumā Nr.2.
 • 2.1.5. Izņemot 2.1.4.punktā minēto atlīdzību, pretendentiem netiek atlīdzināti nekādi izdevumi, kas radušies saistībā ar iepirkuma līguma izpildi.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē (turpmāk – EIS)  www.eis.gov.lv, e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 13.janvāra plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

 

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49931

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
13.01.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Igors Udodovs
Tālrunis:
63622586
Papildu informācija:
 1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 13.janvārim plkst. 14.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
  • izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;
  • elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
 2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem šī nolikuma prasībām un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
 3. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
 4. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2021.gada 13.janvārim plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.
 5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
  • Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
  • Piedāvājumu Pretendents paraksta pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
 6. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
 7. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
 8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
 9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība, un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Līgums netiks slēgts
Lēmuma datums:
23.07.2021