Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Kuģošanas drošības aprīkojuma uzstādīšana pie ieejas Ventas upes kanālā”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /91
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, tālr. numurs 29188684, e-pasta adrese nauris.zarins@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Kuģošanas drošības aprīkojuma uzstādīšana pie ieejas Ventas upes kanālā”.

CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu “Kuģošanas drošības aprīkojuma uzstādīšana pie ieejas Ventas upes kanālā” (nolikuma 10.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu objektam “Kuģošanas drošības aprīkojuma uzstādīšana pie ieejas Ventas upes kanālā” (nolikuma 3.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

1.posms – Būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrāde un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām, un nepieciešamais laika posms būvprojekta ekspertīzei.

2.posms – Būvdarbu autoruzraudzība. Objekta būvdarbu veikšanas laiks - orientējoši 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu).

Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Būvdarbu autoruzraudzība jāuzsāk uzreiz pēc autoruzraudzības līguma parakstīšanas. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu līguma noslēgšanas. Projektēšanas darbu un autoruzraudzības darbu tiek slēgti saskaņā ar līgumu projektiem (nolikuma 8.pielikums un 9.pielikums).

Pasūtītājs patur tiesības realizēt autoruzraudzības darbus atsevišķi pa kārtām, atbilstoši būvprojekta dalījumam kārtās.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 13.oktobrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64251

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
13.10.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
04.10.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
29188684
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 13.oktobrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 13.oktobrim plkst.10:00 netika saņemti piedāvājumi.
Lēmuma datums:
13.10.2021