Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Nekultivēto zālāju pļaušana Ventspils brīvostas teritorijā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /52
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. Nr. 26159886, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected].

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Nekultivēto zālāju pļaušana Ventspils brīvostas teritorijā 1 (vienu) reizi gadā atbilstoši tehniskajām prasībām, kas minētas šī nolikuma 2.3.punktā un pļaušanas darbu izpildes vietu shēmai (2.pielikums).

Nekultivēto zālāju, tai skaitā ietilpstošos grāvjus, kombinētā pļaušana gan mehanizēti ar traktortehniku, gan ar rokas pļaujmašīnām jeb trimmeriem:

- maksimālais pļaušanas apjoms ar traktortehniku – 85 ha;

- maksimālais pļaušanas apjoms ar rokas pļaujmašīnām jeb trimmeriem – 35 ha.

Kopējā pļaujamā platība nepārsniedz 120 ha.

CPV kods: 77310000-6 (Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi).

Tehniskās prasības:

  1. Nekultivēto zālāju pļaušana jāveic 2022.gada augustā, septembrī, oktobrī (pēc nepieciešamības) pēc Pasūtītāja atbildīgās personas darba uzdevuma, kurā norādīts veicamo darbu apjoms, saņemšanas;
  2. Orientējošam zāles garumam pēc pļaušanas jābūt ne vairāk par 20 (divdesmit) cm;
  3. Pļaušanas darbi jāizpilda ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas;
  4. Pirms pļaušanas darbu uzsākšanas izpildītājam jāsaskaņo pļaujamo platību robežas dabā, kopīgi ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi apsekojot pļaujamo platību.
  5. Pļaujamo platību shēma ir norādīta šī nolikuma 2.pielikumā.
  6. Samaksa par darbu tiek veikta pēc faktiskās darbu izpildes.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 1.jūnijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
01.06.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 1.jūnijam plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam.
Lēmuma datums:
08.06.2022