Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbi objektam “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /72
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, tālr. numurs 29215980, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbi objektam “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20” saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto.

CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20” (nolikuma 1.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu objektam “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20” (nolikuma 5.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

1.posms – Būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrāde un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 105 (viens simts piecu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām un nepieciešamais laika posms būvprojekta ekspertīzei.

2.posms – Būvdarbu autoruzraudzība. Objekta būvdarbu veikšanas laiks - orientējoši 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Būvdarbu autoruzraudzība jāuzsāk uzreiz pēc autoruzraudzības līguma parakstīšanas. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu līguma noslēgšanas.

Pasūtītājs patur tiesības realizēt autoruzraudzības darbus atsevišķi pa kārtām, atbilstoši būvprojekta dalījumam kārtās.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 26.jūlijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.07.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
12.07.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
29215980
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 26.jūlijam plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbi objektam “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20”
Līguma cena:
25200
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
25.08.2022