Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transporta estakādes hidrotehnisko konstrukciju atjaunošana”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /101
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transporta estakādes hidrotehnisko konstrukciju atjaunošana“ saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā noteikto (1.pielikums).

CPV kods: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

  1. Būves un pieguļošās teritorijas apsekošana, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana,  būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai – 10 (desmit) kalendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.
  2. Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības uz iepirkuma līguma termiņa pagarinājumu par kavēto dienu skaitu, ja:

Būves un pieguļošās teritorijas apsekošanu liedz veikt nelabvēlīgi laikapstākļi.

  1. Pasūtītājs izskata un nesaskaņo iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.
  2. Kādā no atbildīgajām institūcijām izskatīšanai un saskaņošanai iesniegtie projekta dokumenti atrodas ilgāk, kā tas noteikts normatīvajos aktos.

Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Projektēšanas darbu līgums tiek slēgts saskaņā ar līguma projektu (nolikuma 8.pielikums).

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 5.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
05.12.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
08.11.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
29188684
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 5.decembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 28.novembrī plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “CHR Design Solutions”
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transporta estakādes hidrotehnisko konstrukciju atjaunošana”
Līguma cena:
48700
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
25.01.2024