Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /5
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, tālr. numurs 63602308, e-pasta adrese [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), būvniecības ieceres dokumentāciju (8.pielikums) un normatīvo aktu prasībām.
 2. CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).
 3. Darbu izpildes vieta: Plosta iela 20/16, Ventspils.
 4. Būvuzraudzības darbu līguma izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16” pieņemšanai ekspluatācijā.
 5. Būvuzraudzība jāuzsāk pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas.
 6. Izpildes termiņi:
  1. Būvdarbu termiņš 240 (divi simti četrdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
  2. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (civiltiesiskās apdrošināšanas polises, rīkojumi, būvuzraudzības plāns u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.
  3. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
  4. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
  5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
 7. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 8. Avansa netiek paredzēts.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.02.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 7.februāra plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā