Brīvostas valde informāciju neslēpj

26/02/2021

25.februārī Ventspils pilsētas pašvaldības portālā ventspils.lv publicēta “Ventspils ostas” sagatavota informācija ar nosaukumu “Ko slēpj brīvostas valde?” Atbildam – Ventspils brīvostas valde neko neslēpj. Ventspils brīvostas pārvalde vairākkārt gan mutiski, gan rakstiski ir skaidrojusi publikācijā uzskaitītos it kā neatbildētos jautājumus, un turpina to darīt. Gan Ventspils pilsētas domei, gan “Ventspils ostai” tas ir labi zināms, bet tā kā mums nesaprotamu iemeslu dēļ tapusi šāda publiska ziņa, uzskatām par pienākumu atbildēt arī publiski.

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Ventspils pilsētas domi un Ventspils brīvostas pārvaldi (VBP) 2004.gadā, brīvostas pārvaldes budžets ir jāsaskaņo ar domi. Pildot līguma nosacījumu, Ventspils brīvostas pārvalde domē iesniegusi gan 2020.gada budžeta grozījumus, gan 2021.gada budžeta projektu. Ne 2020.gada budžeta grozījumus lūgtajā apjomā, ne 2021.gada budžetu projektu Ventspils pilsētas dome nav saskaņojusi, tā apgrūtinot Ventspils brīvostas pārvaldes iespējas īstenot Ventspilij un Latvijai svarīgus projektus.

2021.gada budžeta projektu VBP domei pirmo reizi iesniedza 2020.gada 23.novembrī, otro reizi – ar plašiem skaidrojumiem un precizējumiem – šī gada 29.janvārī. Neskatoties uz to, ka VBP ir detalizēti iesniegusi visu nepieciešamo informāciju, lai dome varētu saskaņot budžeta projektu, tas nav izdarīts, norādot uz it kā trūkstošu informāciju, par ko savā publikācijā raksta arī “Ventspils osta”.

Skaidrojam.

“Pašvaldība ir lūgusi iesniegt informāciju, kuru objektīvi būtu iespējams sagatavot vienas darba dienas laikā, proti, pašvaldībai piederošo īpašumu nomas līgumu kopijas, (..)”

2021. gada budžeta projekta materiālos ieņēmumu sadaļā ir detalizēta informācija par zemes, piestātņu un telpu nomniekiem un prognozētajiem ieņēmumiem no katra nomnieka, kas attiecīgi dod izsmeļošu informāciju par Ventspils brīvostas pārvaldes ieņēmumiem arī no pašvaldībai piederošajiem īpašumiem.  Ja pašvaldībai ir interese par kādu konkrētu līgumu, ar šo informāciju var brīvi iepazīties, bet sagatavot visu pašvaldībai piederošo nomas līgumu kopijas ir nesaprātīgi un nesamērīgi liels darba apjoms, kam nav pilnīgi nekāda sakara ar budžeta informāciju.  Runa ir par vairākiem simtiem dokumentu. Bet vēlreiz uzsveram – Ventspils pilsētas domei nav pilnīgi nekādu šķēršļu ar šo informāciju iepazīties.

“ (..) informāciju par personāla izmaksām”

Jau 29.janvārī VBP nosūtīja domei skaidrojumu, ka, ņemot vērā personu datu aizsardzību, Ventspils brīvostas pārvalde nevar sniegt amatu sarakstu ar mēnešalgām. Ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu, tie uzskatāmi par personas datiem, un fiziskā persona kļūst identificējama. Informācija par atalgojuma apmēru katras VBP struktūrvienības darbiniekiem ir norādīta VBP 2021. gada budžeta projektā.

“(..) autoparku,”

Jau 29.janvārī VBP nosūtīja domei papildus skaidrojumu, ka VBP vēlme ir veidot ekonomiskāku autoparku, salīdzinot ar to, kāds tas bijis iepriekš. 2021. gada budžeta projektā paredzēti 59 700 eiro autoparka nomaiņai ļautu samazināt automašīnu ekspluatācijas un remonta izmaksas. Automašīnu uzturēšanai paredzētā nauda samazināta par 36,2%, salīdzinot ar 2020.gada budžetā paredzēto. 

“(..) skaidrojumu par plānoto ēku un telpu remontu izmaksu pieaugumu un kustamā īpašuma iegādi,”

Jau 29.janvārī VBP nosūtīja domei papildus skaidrojumu, ka ostas darba nodrošināšanai ir nepieciešams nomainīt virkni esošo pamatlīdzekļu to lielā nolietojuma dēļ. Piemēram, 2021.gadā plānots iegādāties daudzstaru eholota sistēmu ar datoru komplektu dziļumu datu apstrādei, nomainīt bāku un boju gaismas aparātus, iegādāties ugunsbojas un stoderes, kā arī putekļu monitoringa iekārtas. Tāpat plānots veikt remontdarbus telpās, kur to stāvoklis ir kritiskākais, toskait Ventspils pilsētas domei piederošajā VBP administratīvajā ēkā Jāņa ielā 19.

“(..) informāciju par savstarpējām finansiālajām attiecībām ar VAS “Ventas osta”, tostarp skaidrojumu, kādā laika posmā un uz kāda tiesiska pamata VAS “Ventas osta” saņem ostas maksas. Šī informācija domes ieskatā ir svarīga, lai aprēķinātu, cik izmaksā VAS “Ventas ostas” uzturēšana.”

Jau 2020. gada 30. jūlija vēstulē VBP  detalizēti ir izklāstījusi 2020.  gada 1.  jūnijā noslēgtās vienošanās starp Ventspils brīvostas pārvaldi un AS “Ventas osta” būtību, un informācija ir pietiekama Ventspils brīvostas pārvaldes 2021. gada budžeta projekta izvērtēšanai. Pretēji Ventspils pilsētas domes maldinoši paustajam apgalvojumam Ventspils brīvostas pārvalde AS “Ventas osta” neuztur. Saskaņā ar likumu AS “Ventas osta” izveidota, lai ar laiku pārņemtu VBP funkcijas. Ar pašreizējo budžetu plānotajai reformai nav nekādas saistības.

“Tāpat pašvaldība ir lūgusi paskaidrot, kā notiks ostas padziļināšana pēc 2021.gada 23.augusta, kad brīvosta ir plānojusi pārtraukt gruntssūcēja “Dzelme” darbību.”

Vēlamies uzsvērt, ka nevis “brīvosta ir plānojusi pārtraukt gruntssūcēja “Dzelme” darbību”, bet brīvostai nav citas iespējas kā pārtraukt gruntssūcēja “Dzelme” darbību, jo tas ir tik sliktā tehniskā stāvoklī, ka Latvijas Jūras administrācija atsakās pagarināt atļauju tā ekspluatācijai. Ekspertu vērtējumā arī kuģa remonts, kas varētu izmaksāt vismaz 6 miljonus eiro, nedotu vēlamo efektu ilgstoši. Grūti saprast, kāpēc ilgus gadus ostas flotes ārkārtīgi nožēlojamais stāvoklis ticis ignorēts, pieļaujot situāciju, ka osta var palikt bez tās dziļuma nodrošinājuma. Pašreizējais risinājums, ņemot vērā to, ka jauna kuģa iegāde šobrīd finansiāli nav iespējama, ir izmantot ārpakalpojumu padziļināšanas darbu veikšanai, un šim nolūkam 2021.gada budžeta precizētajā projektā ir paredzēti līdzekļi. Arī šo jautājumu VBP skaidroja gan vēstulē 29.janvārī, gan domes sēdē klātienē.

Runājot par Ventspils pilsētas domes pausto vēlmi pārliecināties, kā tiek apsaimniekota “pašvaldības, t.i.ventspilnieku” manta, vēlamies atgādināt, ka Ventspils pilsēta ir Latvijas valsts daļa. Ventspilnieku “manta” ir gan pašvaldības, gan valsts īpašumos ierakstīta. Kā Ventspils pilsētas domei labi zināms, viss, ko līdz 2010.gadam iegādājās vai uzbūvēja Ventspils brīvostas pārvalde par saviem līdzekļiem, tika reģistrēts uz domes vārda. Tāpat Ventspils pilsētas domei labi zināms, ka brīvostas pārvaldes kredītsaistību vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā liela daļa ir pilsētas nevis brīvostas pārvaldes budžetam svarīgu projektu realizēšanas dēļ. Ventspils brīvostas pārvalde 2020.gadā rada iespēju būtiski samazināt administratīvos izdevumus, izslēdzot nelietderīgos tēriņus, optimizējot pārvaldes darbu, lai varētu gan segt kredītsaistības, gan nodrošināt ostas pakalpojumus, gan turpināt segt izdevumus par brīvostas pārvaldei valdījumā nodoto pašvaldības īpašumu – ielu, tiltu, laukumu, ziedu stādījumu, stāvvietu un satiksmes pārvadu – uzturēšanu. Jo Ventspils brīvostas valdei pilsētas un ostas laba sadarbība ir svarīga.

Nevietā ir domes pārmetums, ka Ventspils brīvostas pārvalde , samazinot 2021.gada budžeta izdevumu pozīciju “mārketinga, investīciju piesaistes, reklāmas, prezentāciju izdevumi”, samazina atbildību par labvēlīgas darba vides radīšanu un rūpēm par sabiedrību, kas dzīvo Ventspils ostas termināļu tiešā tuvumā. No šīs izdevumu pozīcijas nekad nav finansēti pasākumi labvēlīgas darba vides radīšanai. Vienlaikus dome izsaka šaubas par to, ka 2021.gada budžeta precizētajā budžeta projektā plānotais līdzekļu atlikums nav pietiekams, lai nodrošinātu nepārtrauktu saimniecisko darbību 2022.gada sākumā. Vēršam uzmanību, ka budžets ir tikai aprēķinu prognoze, un mums ir jādara viss iespējamais (izmaksu ekonomija, izvērtēta iegāžu lietderība un citi pasākumi), lai līdzekļu atlikums uz gada beigām būtu lielāks nekā projektā norādītais.

Tā vietā, lai pie sarunu galda pārrunātu neskaidros jautājumus un atrastu labākos sadarbības risinājumus kopīgu mērķu vārdā, Ventspils pilsētas dome turpina publisku diskreditējošu polemiku, kas neatgriezeniski grauj Ventspils pilsētas un Ventspils ostas tēlu. Šāda pašvaldības aktivitāte ir ja ne apzināti kaitnieciska, kam, protams, negribētos ticēt, tad vismaz bērnišķīgi muļķīga.