Kohēzijas fonda līdzfinansētais ostas hidrobūvju atjaunošanas projekts ir sekmīgi noslēdzies

29/06/2023

Pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstam, Ventspils brīvostas pārvaldei bija iespēja ieguldīt ievērojamus līdzekļus Ventspils ostas lielāko hidrobūvju atjaunošanā, kas ir pamats ostas darbībai un nākotnes konkurētspējai. Šomēnes ir noslēdzies projekta atskaišu sagatavošanas, iesniegšanas un apstiprināšanas process, līdz ar ko projektu var uzskatīt par pilnībā noslēgušos. 

Piecu gadu laikā, īstenojot projektu “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana”, Ventspils ostā atjaunoti abi tās moli, priekšostas krasta stiprinājums un krasta nostiprinājumi pie Dienvidu mola. 
Projekta kopējās izmaksas bija 21 905 933,61 eiro.  Kopējās attiecināmās izmaksas bija 18, 14 miljoni eiro, no kā 85% jeb 15,4 milojoni eiro bija ES Kohēzijas fonda finansējums.  
Projekta mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu drošības līmeni Ventspils brīvostā. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai, un vienlaikus piedāvājot pakalpojumus par zemākajām ostu maksām Baltijas jūras austrumkrastā. 
Projekts īstenots saskaņā ar 2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.319 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi” (SAM 6.1.1.).