Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2018 /49ERAF
Iepirkuma apraksts:

 

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu

izpildes laiks

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

2018.gada novembris - decembris

2020.gada janvāris

 

nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;

būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;

fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 2020.gada 15.martā.

Teritorija Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī, kur paredzēti būvdarbi, ir brīvi pieejama apskatei.

Iepirkumā paredzētie darbi tiek īstenoti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” projekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, Nr. 3.1.1.5./16/A/012, ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2018.gada 29.novembrim plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) apmērā.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 29.novembrim plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.11.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
30.09.2018
Paziņojums par grozījumiem:
07.10.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Ziņojums (dokuments publicēts 23.11.2018)Nolikuma grozījumi Nr.4 - Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājums (dokuments publicēts 16.11.2018)Nolikuma skaidrojumi Nr.12 (dokuments publicēts 16.11.2018)Nolikuma skaidrojumi Nr.11 (dokuments publicēts 15.11.2018)Nolikuma skaidrojumi no Nr.1 līdz Nr.10 (dokuments publicēts 12.11.2018)Nolikuma grozījumi Nr.3_precizēts būvprojekts_4 (dokuments publicēts 01.11.2018)Nolikuma grozījumi Nr.3_precizēts būvprojekts_3 (dokuments publicēts 01.11.2018)Nolikuma grozījumi Nr.3_precizēts_būvprojekts_2 (dokuments publicēts 01.11.2018)Nolikuma grozījumi Nr.3_precizēts būvprojekts_1 (dokuments publicēts 01.11.2018)Nolikuma grozījumi Nr.3_precizēti darba apjomi (dokuments publicēts 01.11.2018)Nolikuma grozījumi Nr.3 (dokuments publicēts 01.11.2018)Nolikuma grozījumi Nr.2_precizēts_būvprojekts_6 (dokuments publicēts 24.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.2_precizēts_būvprojekts_5 (dokuments publicēts 24.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.2_precizēts_būvprojekts_4 (dokuments publicēts 24.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.2_precizēts_būvprojekts_3 (dokuments publicēts 24.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.2_precizēts_būvprojekts_2 (dokuments publicēts 24.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.2_precizēts_buvprojekts_1 (dokuments publicēts 24.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.2_precizēti darba apjomi (dokuments publicēts 24.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.2 (dokuments publicēts 24.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.1_precizēts būvprojekts_6 (dokuments publicēts 19.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.1_precizēts būvprojekts_5 (dokuments publicēts 19.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.1_precizēts būvprojekts_4 (dokuments publicēts 19.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.1_precizēts būvprojekts_3 (dokuments publicēts 19.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.1_precizēts būvprojekts_2 (dokuments publicēts 19.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.1_precizēts būvprojekts_1 (dokuments publicēts 19.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.1_precizēti būvdarbu apjomi (dokuments publicēts 19.10.2018)Nolikuma grozījumi Nr.1 (dokuments publicēts 19.10.2018)Tehniskā dokumentācija 3 (dokuments publicēts 28.09.2018)Tehniskā dokumentācija 2 (dokuments publicēts 28.09.2018)Tehniskā dokumentācija 1 (dokuments publicēts 28.09.2018)11.pielikums_titullapa (dokuments publicēts 28.09.2018)10.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)9.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)8.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)7.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)6.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)5.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)4.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)3.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)2.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)1.pielikums (dokuments publicēts 28.09.2018)Nolikums (dokuments publicēts 28.09.2018)
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Tā kā mainās Pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības, iepirkums ir pārtraucams.
Lēmuma datums:
23.11.2018