Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī””
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2020 /58KF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Juris Sīklis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese juris.siklis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu.

Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī”:

 

Objekta nosaukums

Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu

izpildes laiks

Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī

2020.gada  augusts/septembris

 90 kalendārās dienas*

            *neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu

 

CVP kods - 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

Būvuzraudzības izpildes termiņš - no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar Būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

Būvuzraudzība jāuzsāk sniegt pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Pakalpojumu līgums tiek slēgts saskaņā ar pakalpojumu līguma projektu (šī nolikuma 7.pielikums).

Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītāja pārstāvim 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Būvuzraudzība tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros).

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv, un, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2020.gada 10.augusta plkst.1700, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.08.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
03.07.2020
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 10.augusta plkst. 1700 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA Būvju profesionālā uzraudzība
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī
Līguma cena:
19890
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
31.08.2020