Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Nomnieka piesaiste ražošanas ēkai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 6
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /90
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir nomnieka piesaiste ražošanas ēkai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 6, Ventspilī, uz Iepirkuma dokumentācijā iekļautajiem nosacījumiem, tai skaitā:

Iepirkuma procedūrā ir tiesīgas piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas;

Līgumi par nomnieka piesaisti tiek slēgti ar visiem pretendentiem, kas iesnieguši noteiktajā laikā savu piedāvājumu veikt šo pakalpojumu, un kuru piedāvājumi atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

Pakalpojuma līguma termiņš – līdz brīdim, kad ēka tiek iznomāta, bet ne ilgāk kā 2022.gada 31.decembris;

Atlīdzība tiek noteikta viena mēneša pilnas nomas maksas apmērā bez PVN, bet ne vairāk kā EUR 30 000,00, bez PVN, kas tiek izmaksāta tikai tam pretendentam, kurš ir piesaistījis potenciālo nomnieku, un tikai tajā gadījumā, ja piesaistītais nomnieks ir ieguvis nomas tiesības izsoles par nomas tiesību piešķiršanu rezultātā, un ar piesaistīto nomnieku tiek noslēgts ēkas nomas līgums par ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 6, Ventspilī, nomu vismaz uz 5 (pieciem) gadiem. Atlīdzība ietver nodokļu un citus maksājumus, kas atlīdzības gadījumā jāmaksā Ventspils brīvostas pārvaldei, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Atlīdzība tiek izmaksāta pēc tam, kad Ventspils brīvostas pārvalde no nomnieka kopsummā ir saņēmusi nomas maksu viena mēneša pilnas nomas maksas apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa; Piesaistāmajam nomniekam izvirzītās prasības ir norādītas Pielikumā Nr.2.

Izņemot 2.1.5.punktā minēto atlīdzību, pretendentiem netiek atlīdzināti nekādi izdevumi, kas radušies saistībā ar iepirkuma līguma izpildi.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 27.oktobra plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.

 

Iepirkums izsludināts elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46286

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.10.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Igors Udodovs
Tālrunis:
63602334
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Tiks precizēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Lēmuma datums:
20.10.2020