Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī”
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /98 KF
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī”
 2. CPV kods – 71000000-8.
 3. Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” (nolikuma 10.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” (nolikuma 3.pielikums).
 4. Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:
  1. 1.posms – Būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrāde un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.
  2. 2.posms – Būvdarbu autoruzraudzība. Objekta būvdarbu veikšanas laiks – orientējoši 7 (septiņi) mēneši (saskaņā ar nolikuma 3.pielikums), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
 5. Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Būvdarbu autoruzraudzība jāuzsāk uzreiz pēc autoruzraudzības līguma parakstīšanas. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu līguma noslēgšanas. Projektēšanas darbu un autoruzraudzības darbu tiek slēgti saskaņā ar līgumu projektiem (nolikuma 8.pielikums un 9.pielikums).
 6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 7. Projektēšanas un autoruzraudzības darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.
 8. Pretendentam būvprojekta izstrādes laikā jāievēro Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkuma un to piemērošanas kārtībā” 1.pielikuma 7.1.sadaļā (ZPI prasības un kritēriji ielu apgaismojuma uzstādīšanai) iekļautās prasības.

 

Iepirkums publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46704

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.11.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Arnis Mazalis
Tālrunis:
63622586
Papildu informācija:
 1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 26.novembrim plkst. 1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
  1. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas.
  2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
 2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi, tiks atzīti par neatbilstošiem šī nolikuma prasībām un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
 3. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
 4. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2020.gada 26.novembrī plkst. 1000. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Lēmuma datums:
06.11.2020