Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 zemūdens vizuālā apsekošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /66
Iepirkuma apraksts:

 

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, t. 63602308, nauris.zarins@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

  1. Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 zemūdens vizuālā apsekošana saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums).
  2. CPV kods: 71351924-2 (Zemūdens izpētes pakalpojumi).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba veikšanas tiesību piešķiršanu.
  5. Objekta atrašanās vieta: Ventspils brīvostas piestātne Nr.36.
  6. Avanss netiek paredzēts.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 23.jūlijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
23.07.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
14.07.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
63602308
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
  1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 23.jūlijam plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
  2. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījumu dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
  3. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis līdz 2021.gada 23.jūlijam plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Nord 57"
Līguma priekšmets:
VBP Nr. 36 zemūdens vizuālā apsekošana
Līguma cena:
2400
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.08.2021