Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /123
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, tālr. numurs 62102906, e-pasta adrese [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), būvdarbu apjomu tabulu (7.pielikums) un normatīvo aktu prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

Būvdarbu un būvuzraudzības izpildes vieta: Dzintaru iela 102C, Ventspils.

Būvuzraudzības darbu līguma izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Piestātnes Nr.35A pārbūve” pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvuzraudzība jāuzsāk pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas.

Izpildes termiņi:

Būvdarbu termiņš:

Nr.

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.kārta

Atdurpāļa  Nr.4 pārbūve

90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.kārta*

Atdurpāļa  Nr.3 pārbūve

90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

*Piezīme: Ja Pasūtītājs veiks abu atdurpāļu izbūvi uzreiz bez pārtraukuma, tad atdurpāļa Nr.3 pārbūves uzsākšanas termiņš būs parakstīts akts par būves (atdurpāļa Nr.3 pārbūve) vietas nodošanu Izpildītājam.

Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (civiltiesiskās apdrošināšanas polises, rīkojumi, būvuzraudzības plāns u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.

Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā izsludinātā iepirkuma priekšmeta apjomu, nerealizējot būvdarbu 2.kārtu “Atdurpāļa  Nr.3 pārbūve”.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/  un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 21.decembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.12.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
62102906
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 21.decembrim plkst.1400 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Isliena V”
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”
Līguma cena:
20000
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
11.01.2023