Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /103KF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Arnis Mazalis, tālr. numurs 29353242, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS “Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Būvobjekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” būvdarbi saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 8.pielikumā, kas kopā ar tehnisko dokumentāciju (šī nolikuma 10.pielikums) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.

Būvdarbu izpildes vieta: Ventspils.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņš:

  1. Būvdarbu izpildes termiņš 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums.
  2. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
  3. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
  4. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
  5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija 1 eksemplārā jāsagatavo drukas formā un jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 30.janvārim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.01.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.12.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Arnis Mazalis
Tālrunis:
29353242
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 30.janvārim plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 30.janvārī plkst.1400. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Tiks precizēta iepirkuma dokumentācija
Lēmuma datums:
20.01.2023