Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Sūkņu staciju atjaunošanas darbi Brīvības ielā 1 un Sarkanmuižas dambī 25, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /33
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Sūkņu staciju atjaunošanas darbi Brīvības ielā 1 un Sarkanmuižas dambī 25, Ventspilī, saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums) un veicamo darbu apjomu tabulām (3.pielikums).
  2. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).
  3. Darbu izpildes vieta: Brīvības iela 1 un Sarkanmuižas dambis 25, Ventspils.
  4. Darbu izpildes termiņš – 5 (pieci) kalendārie mēneši no līguma parakstīšanas dienas.  
  5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  6. Pretendenta nozīmētam pārstāvim līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām jāveic objekta (Sūkņu stacija Brīvības ielā 1 un Sarkanmuižas dambī 25, Ventspilī) apskate, lai iepazītos ar veicamo darbu apjomu dabā, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties, ka Pretendents darbus varēs sniegt atbilstoši prasībām un piedāvātā līgumcena ir pietiekama, un lai pēc tam neveidotos situācija, kad tiktu konstatēts, ka reālais darba apjoms prasa papildu izdevumus, kurus par piedāvāto cenu nav iespējams veikt. Objekta apskate jāsaskaņo ar Nolikumā norādīto Ventspils brīvostas pārvaldes kontaktpersonu (Andis Jansons, tālr. 26159886), nosūtot e-pastā ([email protected]) pieprasījumu un informāciju par personu, kura veiks objekta apskati. Pēc veiktās apskates tiek aizpildīta un parakstīta objekta apskates veidlapa saskaņā ar šī nolikuma 9.pielikumā noteikto.
  7. Avansa apmērs ne vairāk kā 40% (četrdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas.
  8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 4.jūnija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.06.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
14.05.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 4.jūnija plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.